top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Khi Đánh Mất Lẽ Thật


“Đức Giê-hô-va phán: Con cái Giu-đa đã làm điều ác trước mắt Ta, chúng nó đặt những vật gớm ghiếc trong nhà được xưng bằng Danh Ta, để làm cho ô uế” (câu 30).

Câu hỏi suy ngẫm: Việc làm nào bày tỏ người Giu-đa không còn đi theo sự hướng dẫn của chân lý? “Những vật gớm ghiếc” dân Chúa đặt trong nơi thánh là gì? Họ đã làm gì trong Tô-phết và Hi-nôm? Tại sao dân Chúa làm như vậy? Bài học này nhắc bạn điều gì?

“Sự chân thật” hay “chân lý” đưa con người đến với Nguồn Sống và Nguồn Sáng. Vì vậy, khi con người không đi theo sự hướng dẫn của chân lý thì sự tối tăm sẽ bao phủ lên cả suy nghĩ, lời nói, và hành động. Trong điều răn thứ nhất và thứ hai, Chúa dạy dân Ngài rõ ràng rằng ngoài Đức Chúa Trời ra họ không được thờ phượng và dựng tượng của bất kỳ tạo vật nào để tôn thờ (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:3-4). Nhưng ngay trong đền thờ của Đức Giê-hô-va, vào thời Vua Giô-a-cha và Ma-na-se, dân Chúa lại để các biểu tượng thần A-sê-ra (II Các Vua 13:6; 21:7) – là “những vật gớm ghiếc” để thực hiện các nghi thức thờ phượng. Tiên tri Ê-xê-chi-ên cũng cho biết rằng đã có nhiều hình tượng trong hành lang đền thờ (Ê-xê-chi-ên 8:3-12). Dân Chúa đã làm cho nơi thánh thờ phượng Đức Giê-hô-va trở nên ô uế. Không dừng lại ở đó, trong thung lũng Hi-nôm, ở một nơi cao có tên Tô-phết, người Giu-đa đã dựng tượng thần Mo-lóc. Trong nghi thức thờ phượng tà thần này có việc dâng con trẻ làm sinh tế bằng cách thiêu sống chúng. Nghi lễ thờ phượng tàn ác, gớm ghiếc này đã được nhắc đến trong luật pháp Môi-se. Đó là điều Đức Giê-hô-va cấm dân Chúa dự phần hoặc thực hiện (Lê-vi Ký 18:21; Phục Truyền 18:10) nhưng Vua A-cha và Ma-na-se đã thực hành (II Các Vua 16:2-3; 21:1, 6).

Những việc làm trên chỉ cần nghe cũng khiến chúng ta rùng mình, khiếp sợ. Nhưng dân Chúa không hề chán ngán, mãi đắm mình trong sự mê muội ấy. Bởi vì họ đã đánh mất sự chân thật nên mới dám làm những điều gớm ghiếc, tàn ác như vậy. Khi lẽ thật đã dứt khỏi miệng của họ thì họ bước đi trong sự tối tăm, không còn đủ sự khôn ngoan và sáng suốt để phân định điều đúng, điều sai. Sứ đồ Giăng đã dạy: “Ví bằng chúng ta nói mình được giao thông với Ngài, mà còn đi trong sự tối tăm, ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật” (I Giăng 1:6). Xin đừng ai để những ý tưởng hư không dẫn dắt chúng ta vào những việc làm sai trái. Và bởi lòng cứng cỏi không xây hướng về chân lý nên trí khôn mãi tối tăm khiến “phạm hết mọi điều ô uế” (Ê-phê-sô 4:18-19). Ngoài Lời Đức Chúa Trời là chân lý, chúng ta sẽ không tìm được bất kỳ sự hướng dẫn đúng đắn nào cho đời sống.

Bạn có đang sở hữu chân lý trong đời sống không?

Kính lạy Đức Chúa Trời! Con nhận biết rằng nếu đời sống con rời xa chân lý thì sẽ sống trong sự tối tăm của trí khôn mình, khiến con vi phạm mọi điều ô uế làm Ngài buồn lòng. Xin Chúa giúp con gìn giữ sự chân thật trong đời sống bằng cách lắng nghe và thực hành chân lý mỗi ngày.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

6 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page