top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Tình Chúa


Câu gốc: “Vậy bây giờ, hãy lại đây, đặng Ta sai ngươi đi đến Pha-ra-ôn, để dắt dân Ta, là dân Ít-ra-ên, ra khỏi xứ Ê-díp-tô” (câu 10).

Câu hỏi suy ngẫm: Lời giới thiệu của Đức Chúa Trời có liên hệ gì tới ông Môi-se? Tâm tình của Chúa đối với dân Ngài được thể hiện ra sao? Bạn đã kinh nghiệm tình yêu của Chúa dành cho mình như thế nào?

Đức Chúa Trời phán cùng ông Môi-se: “Ta là Đức Chúa Trời của tổ phụ ngươi, Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác, Đức Chúa Trời của Gia-cốp.” Lời giới thiệu này rất quan trọng. Mặc dù ông Môi-se được nuôi dưỡng như một hoàng tử tại cung vua Ai Cập, rồi chạy trốn sang xứ Ma-đi-an cư ngụ như một người khách lạ, nhưng Đức Chúa Trời xác định ông thuộc dòng dõi của ông Áp-ra-ham, ông Y-sác, và ông Gia-cốp. Ông thuộc tuyển dân, là người được hưởng những giao ước Đức Chúa Trời đã hứa với các tổ phụ của ông. Bên cạnh đó, ông phải thực hiện phần việc của hậu tự ông Áp-ra-ham trong các giao ước đó.

Chúa bày tỏ cảm xúc khi thấy tình trạng đau khổ của dân Chúa tại Ai Cập: “Ta đã thấy rõ ràng sự cực khổ của dân Ta tại xứ Ê-díp-tô, và có nghe thấu tiếng kêu rêu vì cớ người đốc công của nó; phải, Ta biết được nỗi đau đớn của nó” (câu 7). Ý tưởng này được lặp lại trong câu 9 cho thấy tình Chúa thật thắm thiết với tuyển dân. Nghe những lời đầy tâm tình của Chúa, ông Môi-se không khỏi chạnh lòng khi nghĩ đến người thân và đồng bào của mình đang chịu cảnh thống khổ tại Ai Cập! Tình Chúa không dừng lại ở cảm xúc nhưng tiến đến hành động. Ngài ngự xuống để cứu dân này ra khỏi tay người Ai Cập và đưa họ đến miền đất hứa đượm sữa và mật (câu 8). Chúa sai ông Môi-se đi gặp vua Ai Cập để truyền đạt ý Ngài, đưa tuyển dân ra khỏi Ai Cập (câu 10). Trong bốn mươi năm làm hoàng tử ở trong cung vua Ai Cập, ông Môi-se hiểu được mọi đường lối của người Ai Cập, và biết cách cầm quân như một tướng giỏi. Bốn mươi năm chăn chiên trong hoang mạc (Công Vụ 7:30), ông Môi-se đã có những kỹ năng để tồn tại trong hoang mạc và có đủ những phẩm chất cần có để dẫn dắt tuyển dân của Chúa ra khỏi Ai Cập vào hoang mạc. Chúa đã ngự xuống để cứu tuyển dân, Đấng toàn năng có năng quyền trực tiếp đưa tuyển dân đến nơi Ngài muốn, nhưng Chúa đã chọn ông Môi-se thực hiện kế hoạch vĩ đại của Ngài.

Dù không phải người Ít-ra-ên nhưng trong đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta được kể là dòng dõi của ông Áp-ra-ham phần thuộc linh. Chúng ta được Chúa yêu, được tha tội, được hưởng sự sống vĩnh cửu nơi thiên đàng. Bên cạnh đó, chúng ta có những trách nhiệm của một công dân thiên quốc, làm sứ giả để Chúa sai đi.

Bạn có chạnh lòng khi nhìn thấy những người thân yêu, bạn bè, đồng nghiệp, đồng bào của mình đang bị đùa đến sự chết đời đời chăng? Bạn được Chúa sai đi để đưa những ai về thiên quốc?

Cảm tạ Chúa đã cứu chuộc con, đưa con từ nơi tối tăm đến Nước Trời tươi sáng. Xin Chúa giúp con rao truyền chân lý với những gì con đã học hỏi và trải nghiệm.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

12 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page