top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Tình Yêu Và Điều Răn


Câu gốc: “Vả, sự yêu thương là tại làm theo các điều răn của Đức Chúa Trời. Đó là điều răn mà các ngươi đã nghe từ lúc ban đầu, đặng làm theo” (câu 6).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Giăng vui mừng về điều gì nơi những người nhận thư? Nội dung điều răn được rao giảng là gì? Có mối liên hệ nào giữa tình yêu và điều răn? Làm thế nào bạn có thể bước đi trong lẽ thật và sống yêu thương mỗi ngày?

Sứ đồ Giăng vui mừng vì những độc giả của ông “làm theo lẽ thật” (câu 4a). “Làm” có nghĩa là “bước đi,” là một hình ảnh Tân Ước thường sử dụng để nói về nếp sống của Cơ Đốc nhân. Người bước đi trong lẽ thật là người để cho lẽ thật hướng dẫn, kiểm soát mọi lãnh vực trong đời sống mình.Không phải là hiểu biết về lẽ thật nhưng chính việc sống với lẽ thật mới chứng minh một người đang ở trong lẽ thật và có lẽ thật trong mình. Nhà giải kinh Warren W. Wiersbe nói: “Nghiên cứu về lẽ thật, thậm chí là tranh luận về lẽ thật luôn luôn dễ dàng hơn làm theo lẽ thật.” Những tín hữu bước đi trong lẽ thật đem đến niềm vui cho vị sứ đồ, vì đây chính là dấu hiệu của một con cái thật của Đức Chúa Trời, dấu hiệu của một đời sống đang đổi mới.

Hơn thế nữa, Sứ đồ Giăng còn nhấn mạnh “bước đi theo lẽ thật” là “điều răn” mà Đức Chúa Trời truyền cho chúng ta (câu 4b). Vâng theo Lời Chúa là một mệnh lệnh, không phải là sự chọn lựa nhưng là trách nhiệm và bổn phận của Cơ Đốc nhân. Và “điều răn” mà Đức Chúa Trời truyền dạy không có gì khác hơn là “chúng ta phải yêu thương nhau” (câu 5). Vì điều răn không phải là sự chọn lựa mà là bổn phận và trách nhiệm, do đó yêu thương cũng phải được thực hành trong cùng một cách như vậy. Vấn đề không phải là chúng ta biết điều răn Chúa là gì mà là phải thực hành; vấn đề không phải là chúng ta biết về tình yêu mà là phải sống cuộc đời yêu thương. Chúng ta lưu ý từ “điều răn” trong câu 5 ở dạng số ít, nhưng trong câu 6a thì ở dạng số nhiều. Điều đó nghĩa là câu 5 nói đến “một điều răn” bày tỏ bản chất tình yêu của Chúa và Ngài muốn chúng ta yêu thương nhau như vậy (Giăng 15:12,17); còn câu 6 dạy rằng yêu thương là nếp sống mỗi ngày khi chúng ta “làm theo các điều răn” Chúa dạy bảo, và đây là mệnh lệnh cụ thể mà chúng ta phải thực hành.

Tóm lại, chúng ta vâng lời Đức Chúa Trời vì chúng ta yêu Ngài (I Giăng 5:2). Chúng ta yêu Đức Chúa Trời vì chúng ta nuôi dưỡng linh hồn mình bằng lẽ thật của Lời Chúa (câu 1-3), điều đó khiến chúng ta mỗi ngày lớn lên trong lẽ thật và tình yêu (câu 4-5), và bởi đó chúng ta thực hành mệnh lệnh Chúa mỗi ngày và sống cuộc đời yêu thương (câu 6).

Bạn có đang bước đi trong lẽ thật và thực hành mệnh lệnh Chúa bằng tình yêu thương không?

Lạy Chúa, xin cho con thực hành Lời Chúa và bày tỏ sự vâng phục Lời Chúa qua nếp sống yêu thương của Ngài.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

7 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page