top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Công Bình Và Yêu Thương


Câu gốc: “Đấng đoán xét toàn thế gian, há lại không làm sự công bình sao?” (câu 25c).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Áp-ra-ham van nài Chúa điều gì? Vì sao ông làm như thế? Chúa đáp lại lời cầu xin của ông ra sao? Câu chuyện này bày tỏ mỹ đức nào của Chúa? Bạn được nhắc nhở gì khi học biết về những mỹ đức ấy?

Sau khi Chúa viếng thăm ông Áp-ra-ham và báo tin về sự ra đời của cậu Y-sác, các thiên sứ rời khỏi trại ông và hướng về Sô-đôm. Ông Áp-ra-ham đi theo và Chúa đã bày tỏ cho ông biết là Ngài sẽ hủy diệt thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ vì tội ác của họ (18:1-21). Khi nghe việc này, có lẽ điều đầu tiên ông Áp-ra-ham nghĩ đến là gia đình người cháu yêu quý của ông là ông Lót đang sống trong thành đó. Vì thế, ông đã “đứng chầu trước mặt Đức Giê-hô-va” (câu 22) và đến gần Ngài mà cầu xin cho thành Sô-đôm, nhưng thật lòng, ông cũng đang xin Chúa thương xót đến cháu mình.

Ngay tại điểm này, chúng ta thấy giữa ông Áp-ra-ham và Chúa có một mối liên hệ rất gần gũi và thân thiết đến nỗi ông dám kèo nài cùng Chúa. Chắc chắn ông Áp-ra-ham biết rõ Chúa nên ông mới dám đến cầu xin dựa vào những mỹ đức tuyệt vời của Ngài. Ông thưa rằng Chúa là Đấng Công Bình nên Ngài sẽ không tiêu diệt người công bình luôn với người gian ác (câu 23-25). Chúa trả lời lại rất rõ là “vì tình thương” dành cho những người công bình, nếu tìm được, thì Ngài sẽ tha cho cả thành. Ông Áp-ra-ham đã mặc cả từ 50 người, rồi xuống còn 10 người công bình. Nhưng thật đáng buồn vì cả thành mà không có được đến 10 người công bình. Cuối cùng, chúng ta biết Chúa đã hủy diệt thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ. Tuy nhiên, vì tình thương Chúa dành cho ông Áp-ra-ham nên Ngài đã cứu gia đình ông Lót (Sáng-thế Ký 19).

Phần Kinh Thánh này làm nổi bật mỹ đức công bình và yêu thương của Chúa. Ngài công bình nên không thể chấp nhận tội lỗi, và khi Chúa đoán phạt thì cũng rất công bình như ông Áp-ra-ham nói:“Đấng đoán xét toàn thế gian, há lại không làm sự công bình sao?” (câu 25c). Bên cạnh đó, Chúa bày tỏ lòng thương xót, yêu thương của mình đối với ông Áp-ra-ham cũng như với những người công bình trong thành Sô-đôm (nếu tìm được) qua những câu Ngài trả lời cho ông Áp-ra-ham “vì tình thương” (câu 26, 29, 31-32).

Chúa của chúng ta là Đấng Công Bình nên khi con người phạm tội thì phải nhận lấy án phạt của tội lỗi. Nhưng Ngài cũng là Đấng Yêu Thương nên đã sai Con Một của Ngài đến trần gian chịu chết để cứu nhân loại. Ngày nay, trong cuộc sống, chúng ta cũng sẽ kinh nghiệm được tình yêu của Chúa qua sự chăm sóc, ban phước, và tiếp trợ của Ngài. Nhưng chúng ta cũng cần nhớ rằng Chúa công bình và thánh khiết nên Ngài muốn chúng ta cũng phải sống thánh khiết trước mặt Chúa.

Bạn vui mừng hay run sợ khi học biết Chúa là Đấng yêu thương nhưng rất công bình?

Lạy Chúa, xin giúp con luôn nhớ rằng Chúa là Đấng yêu thương nhưng cũng rất công bình, thánh khiết để con sống một đời sống xứng đáng cho Chúa, vui lòng Ngài.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

21 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page