top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Tái Kết Ước Với Chúa


Câu gốc: “Dù các sự này, chúng tôi lập giao ước chắc chắn, và chúng tôi ghi chép nó; các quan trưởng, người Lê-vi, và những thầy tế lễ của chúng tôi đóng ấn cho” (Nê-hê-mi 9:38 BTT). “Vì các việc đã xảy ra, chúng con quyết định viết thành văn lời giao ước chắc chắn này, và các quan chức, người Lê-vi cùng những thầy tế lễ của chúng con niêm phong nó lại” (Nê-hê-mi 9:38 BTTHĐ)

Câu hỏi suy ngẫm: Những người ghi tên trong danh sách này là những thành phần nào? Tên của họ được ghi lại và đóng ấn với mục đích gì? Điều này có ý nghĩa gì với họ? Và với Chúa? Bạn cam kết gì với Chúa hôm nay?

Trong chương 10 có hai phần chính. Thứ nhất, ghi chép danh sách những nhà lãnh đạo quyết định tái kết ước cùng Chúa; thứ hai, ghi ra cụ thể rõ ràng từng sự việc mà toàn dân Ít-ra-ên hứa sẽ thay đổi và chỉnh sửa lại nếp sống cho đúng với điều răn, giáo luật của Chúa đặt ra cho họ từ trước. Cam kết ấy được thể hiện qua việc các nhà lãnh đạo đóng dấu mình trong giao ước. Đứng đầu danh sách là ông Nê-hê-mi, trong cương vị quan tổng trấn; kế tiếp là một loạt tên những thầy tế lễ, người Lê-vi, cùng các quan trưởng của dân Chúa. Đây là những người đại diện cho người Ít-ra-ên kết ước trước Chúa rằng sẽ sống theo như nội dung đã hứa cùng Chúa. Và chắc chắn trong giao ước này cũng có sự cam kết của những dân thường (câu 28-29). Ở đây, chúng ta thấy được vai trò của những người lãnh đạo là tiên phong làm đại diện cho toàn dân Ít-ra-ên trong việc tái kết ước với Chúa. Ngoài vai trò là người đại diện, họ cũng cần phải sống gương mẫu theo đúng nội dung của bản kết ước. Vì chỉ có như thế, họ mới bảo đảm được việc dạy dỗ, giúp đỡ, và nhắc nhở dân Chúa sống theo gương họ, theo như những gì đã tái kết ước với Chúa. Trong một tổ chức hay một nhóm nhỏ, luôn cần có những con người can đảm dám đứng trong vị trí tiên phong để làm gương mẫu cho những người khác nối bước đi theo.

Chín chương đầu của sách Nê-hê-mi đã ghi chép một chặng đường dài và đầy khó khăn của người Ít-ra-ên. Đến chương 10 là chương ghi lại nỗ lực và lòng khát khao của người Ít-ra-ên trong việc trở về với nếp sống tin kính Chúa, trở thành đoàn dân giao ước như ngày nào. Nếu như trong Ít-ra-ên cần những người đứng ra tiên phong làm người đại diện trong kết ước mới với Chúa, thì trong Hội Thánh, ban ngành, hay gia đình của chúng ta cũng cần có những người can đảm dám đứng vào vị trí ấy và đảm đương trọng trách của người đại diện. Bên cạnh đó, cũng rất cần những tín hữu nhiệt thành dự phần vào cam kết mới ấy để tiếp tục truyền lửa cho những tín hữu khác. Như thế, mọi người mới cùng khích lệ nhau trong hành trình tái kết ước với Chúa.

Đâu là điều Chúa muốn Hội Thánh, ban ngành, gia đình bạn cần tái cam kết với Ngài?

Lạy Chúa Toàn Năng, xin giúp con nhìn thấy điều con cần phải tái cam kết với Ngài. Xin giúp con đủ mạnh mẽ để tái cam kết với Ngài và sống theo điều ấy.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


10 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page