top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Để Lời Cầu Nguyện Được Nhậm


Câu gốc: “Ví bằng các ngươi cứ ở trong Ta, và những Lời Ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được điều đó” (câu 7).

Câu hỏi suy ngẫm: Trong câu 7, Chúa Giê-xu nêu ra hai điều kiện nào để lời cầu nguyện của các môn đệ luôn được Chúa nhậm? Tại sao? Bài học nhắc nhở bạn phải sống với Chúa như thế nào?

“Cứ ở trong Ta” là lời Chúa nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong phần giảng dạy của chương 15 này. Ngài dạy các môn đệ cứ ở trong Chúa thì Ngài sẽ ở trong họ; ai ở trong Chúa thì sinh nhiều hoa và kết quả trong đời sống; ngược lại ai ở ngoài Chúa thì không làm gì được, chỉ phải bị quăng ra ngoài và đốt bỏ đi mà thôi (câu 4-6). Giờ đây, trong câu 7 Chúa nhắc lại một lần nữa với lời hứa cặp theo. Chúa phán, “Ví bằng các ngươi cứ ở trong Ta…,” từ “ví bằng” có nghĩa là “nếu”; đây là một điều kiện. “Cứ ở trong Ta” là luôn hết lòng thờ phượng Chúa bằng tâm thần và lẽ thật; luôn sốt sắng học hỏi Lời Chúa và làm theo; luôn tương giao với Chúa không thôi; và luôn nhiệt tâm phục vụ Chúa. Khi chúng ta cứ ở trong Chúa như vậy thì sự sống của Chúa sẽ tuôn tràn không ngưng nghỉ trong chúng ta. Chúa phán thêm: “…và những Lời Ta ở trong các ngươi.” Liên từ “và” nối kết hai mệnh đề cho thấy hai điều kiện “cứ ở trong Chúa” và “những Lời Chúa ở trong” là không thể tách rời và không thể thiếu, phải có đủ cả hai thì mới nhận được kết quả “hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được điều đó.”

Tại sao cứ ở trong Chúa và những Lời Chúa ở trong chúng ta thì mọi lời cầu xin sẽ được Chúa nhậm? Trong câu 3 Chúa đã nói các môn đệ đã được thanh sạch nhờ Lời Chúa truyền dạy họ. Cho nên, khi những Lời Chúa luôn ở trong chúng ta thì chúng ta có được một đời sống thanh sạch, từ lời nói, suy nghĩ, đến hành động, cùng mọi lời cầu nguyện của chúng ta đều được Lời Chúa hướng dẫn theo điều Chúa muốn. Lời Chúa sẽ giúp chúng ta sống đúng và không cầu xin trái lẽ theo tư dục của mình (Gia-cơ 4:3), nhưng cầu xin đúng theo ý Chúa, chúng ta sẽ cầu xin những gì chúng ta cần chứ không cầu xin những gì chúng ta muốn. Chúa nói ai cầu xin như vậy “thì sẽ được điều đó.” Tóm lại, hai điều kiện để lời cầu nguyện được Chúa nhậm là chúng ta phải cứ ở trong Chúa và những Lời Chúa ở trong chúng ta. Muốn được vậy thì chúng ta cần phải luôn hết lòng thờ phượng, tương giao với Chúa, học hỏi Lời Chúa, và luôn vâng phục Lời Chúa, chắc chắn Chúa là Đấng khôn ngoan vô hạn sẽ nhậm lời cầu nguyện của chúng ta theo cách tốt nhất của Ngài.

Bạn sẽ thưa với Chúa điều gì khi câu trả lời của Chúa cho lời cầu xin của bạn là KHÔNG hoặc CHỜ ĐỢI?

Lạy Chúa, nguyện xin cuộc đời con luôn gắn với Chúa và Lời Chúa từng giây phút, trong mọi lúc, mọi nơi của cuộc đời con. Xin Chúa và Lời Chúa cứ ở trong con luôn.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


171 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page