top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Hậu Quả Của Thờ Phượng Tà Thần


Nghe

Giê-rê-mi 8:1-2

Câu gốc: “Vậy, hỡi Ít-ra-ên, bây giờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đòi ngươi điều chi? Há chẳng phải đòi ngươi kính sợ Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi, đi theo các đạo Ngài, hết lòng hết ý kính mến và phục sự Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi”(Phục Truyền 10:12).

Câu hỏi suy ngẫm: Chuyện gì xảy ra với những hài cốt của người Giu-đa? Xương của những thành phần nào bị lôi ra khỏi mộ? Tại sao? Ngày nay, Cơ Đốc nhân có thể rơi vào tình trạng thờ những thần tượng nào?

Thật là một thảm họa, một nỗi sỉ nhục lớn lao cho người Giu-đa khi Tiên tri Giê-rê-mi cho biết “trong thời đó” các mồ mả của vua, quan trưởng, thầy tế lễ, tiên tri, và cả dân chúng đều bị đào bới lên, xương cốt của họ bị đem ra phơi “dưới mặt trời, mặt trăng, và cơ binh trên trời” (câu 1-2). Trước hết, chúng ta thấy không chỉ dân Chúa, mà cả lãnh đạo đất nước (vua, quan trưởng) và lãnh đạo tôn giáo (thầy tế lễ, tiên tri) đều phải nhận lãnh hình phạt vô cùng kinh khiếp và hổ nhục này. Đây là hậu quả của việc họ đã đặt lòng tin sai chỗ, sai đối tượng. Những từ ngữ “yêu mến, hầu việc, bước theo, tìm cầu, và thờ lạy” trong câu 2 là những từ ngữ chỉ thái độ và hành động của một người bày tỏ lòng tôn kính với Đức Chúa Trời. Song chúng ta thấy thay vì “yêu mến, hầu việc, bước theo, tìm cầu, và thờ lạy” Đức Chúa Trời như Lời Ngài truyền dạy, thì hết lần này đến lần khác người Giu-đa lại thờ phượng “mặt trời, mặt trăng, và cơ binh trên trời” (II Các Vua 17:16; 23:5). Họ đã tôn trọng, thờ phượng những tạo vật của Chúa hoặc các tà thần. Thần tượng đã thay thế Đức Chúa Trời hoặc đặt ngang bằng với Đức Chúa Trời. Nhưng nay, từ lời tiên tri của Đức Chúa Trời vạch rõ cho dân Chúa biết rằng những thần vô nghĩa mà họ tin thờ đó, chẳng những không đem đến phước hạnh cho họ mà còn đem đến tai họa, cụ thể là những hình phạt mà họ đã phải nhận lãnh trong khi còn sống và cả lúc đã qua đời.

Nhân loại nói chung cũng đang đặt lòng tin sai đối tượng. Vì thế họ không được kinh nghiệm phước hạnh thật sự mà Đức Chúa Trời dành ban cho những ai đặt lòng tin nơi Ngài (Giăng 1:12). Tuy nhiên, chúng ta là những người đã tin nhận Chúa Giê-xu Christ, là những người thờ phượng Đức Chúa Trời, song lòng tin của không ít người trong chúng ta vẫn chưa đặt trọn vẹn nơi Chúa. Vì sao? Chúng ta vẫn còn yêu mến những thần tượng khác như tiền bạc, công việc, địa vị, gia đình… hơn yêu Chúa; chúng ta vẫn “tìm cầu, bước theo” những điều mà thế gian thường tìm; cũng như hết lòng “hầu việc,” thậm chí “thờ lạy” những điều ấy mà chúng ta không hề hay biết. Xin Chúa cho chúng ta hết lòng, hết ý kính mến, và phục sự Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta để không phải nhận lãnh hậu quả đau buồn và hổ nhục.

Điều gì đang chi phối tình cảm, ý chí, và hành động của bạn?

Lạy Chúa, xin cho con luôn nhớ Ngài là Đấng duy nhất để con “yêu mến, phục vụ, bước theo, tìm cầu, và tôn thờ.”

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#Discipline

14 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page