top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Chết Có Phải Kết Thúc Mọi Sự


Câu gốc: “Bởi vì chúng ta thảy đều phải ứng hầu trước tòa án Đấng Christ, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong xác thịt” (II Cô-rinh-tô 5:10).

Câu hỏi suy ngẫm: Hình phạt mô tả trong câu 1-2 thật sự dành cho ai? Điều này có ý nghĩa như thế nào đối với người Giu-đa, là những người đang sống? Tại sao họ lại “cầu chết hơn là sống”? Bài học cảnh tỉnh bạn điều gì?

Hình phạt được mô tả trong câu 1-2 không phải chỉ dành cho những người đã chết. Xét trên một phương diện, khi những người này qua đời thì thể xác của họ không còn sự cảm biết. Chính vì thế, việc mồ mả họ có bị đào bới hay xương cốt của họ bị phơi vương vãi khắp nơi cũng không là điều làm họ tổn thương. Nhưng chính những người còn sống đang bị lưu đày khắp nơi, phải chứng kiến cảnh mồ mả, xương cốt của tổ tiên mình bị xâm phạm mới thật sự là một cảnh tượng hết sức đau lòng và nhục nhã. Tiên tri Giê-rê-mi cho biết họ phải trải qua nỗi sầu thảm lớn nên họ buồn khổ, đau đớn đến nỗi họ nghĩ rằng chỉ có sự chết mới có thể giải thoát họ khỏi cảm giác kinh khiếp này. Vì thế “chúng nó sẽ cầu chết hơn là sống…” (câu 3).

Không chỉ riêng người Giu-đa nhưng hầu hết các dân tộc trên thế giới nói chung đều dành một sự ưu ái và tôn trọng nhất định đối với người đã khuất. Theo quan niệm của con người, khi một người qua đời thì mọi sự sai phạm liên quan đến họ đều có thể được tha thứ, bỏ qua, để người đã khuất được yên nghỉ, thanh thản. Nhưng trong thực tế, một người chết không có nghĩa là kết thúc mọi sự. Đức Chúa Trời đã ban cho họ cơ hội ăn năn khi còn sống, song họ đã cứng lòng và khước từ, khi họ chết đi thì linh hồn họ phải đón nhận hậu quả từ những điều họ đã sai phạm ấy. Cụ thể là việc họ đã “yêu mến, hầu việc, bước theo, tìm cầu, và thờ lạy” những thần tượng giả dối. Điều chúng ta lưu ý là sự đoán phạt của Chúa không tùy thuộc địa vị, thành phần. Từ dân chúng, quan chức, lãnh đạo đất nước kể cả lãnh đạo tôn giáo, bất cứ ai cứng lòng không ăn năn đều phải gánh lấy hậu quả do tội lỗi mà mình đã vi phạm (câu 1).

Đây thật sự là một điều cảnh tỉnh sâu sắc, mạnh mẽ cho những người đang sống, đang có cơ hội để xem xét lại niềm tin của mình. Chết không có nghĩa là kết thúc mọi sự nhưng là bắt đầu cho một giai đoạn mới đời đời. Phước hạnh hay đoán phạt tùy thuộc vào thái độ đối với Chúa Giê-xu của mỗi người lúc còn sống trong xác thịt.

Có bao giờ bạn khước từ cơ hội ăn năn mà Đức Chúa Trời đem đến cho bạn không?

Tạ ơn Chúa đã ban cho con sự khôn ngoan để nhìn biết Đấng Thánh và thờ phượng. Xin dùng hình ảnh về sự đoán phạt trong ngày cuối cùng để cảnh tỉnh và nhắc nhở con luôn yêu mến, thờ phượng Chúa cách thành tâm, trung tín.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

8 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page