top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Hoạch Định Cho Ít-ra-ên


Câu gốc: “Ta sẽ rút các ngươi ra khỏi cảnh khổ tại xứ Ê-díp-tô, đặng đem lên xứ của dân Ca-na-an, dân Hê-tít, dân A-mô-rít, dân Phê-rê-sít, dân Hê-vít và dân Giê-bu-sít, tức là một xứ đượm sữa và mật” (câu 17).

Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời muốn ông Môi-se làm gì? Phân đoạn Kinh Thánh này cho thấy những bản tính nào của Đức Chúa Trời? Bản tính nào của Chúa gây ấn tượng nhất trong hoàn cảnh hiện tại của bạn?

Đức Chúa Trời muốn ông Môi-se làm phát ngôn viên, truyền đạt cho người Ít-ra-ên biết về chính Ngài, tình yêu Ngài dành cho họ qua sự kiện Chúa hiện ra cùng ông trong bụi gai cháy. Ngài còn cho ông Môi-se biết những ý định của Ngài trong kế hoạch giải cứu người Ít-ra-ên ra khỏi xứ Ê-díp-tô là nhà nô lệ.

Trước tiên, Chúa xưng danh của Ngài là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của tổ phụ Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp để nhấn mạnh rằng Ngài là Đức Chúa Trời thành tín, những giao ước Ngài đã hứa với tổ phụ của họ hàng trăm năm trước sẽ được ứng nghiệm trong đời của họ. Ngài sẽ đưa họ đến vùng đất hứa đượm sữa và mật (câu 15-17; xem thêm Sáng-thế Ký 15:13-16). Con dân Chúa phải đặt niềm tin tuyệt đối vào những lời Ngài hứa trong Kinh Thánh và Ngài là Đấng Thành Tín. Chúng ta cần kiên nhẫn chờ đợi điều Chúa hứa được ứng nghiệm trong thời điểm và cách thức của Ngài.

Thứ hai, Chúa biết những gì sẽ xảy ra; các trưởng lão của Ít-ra-ên sẽ chấp nhận thông điệp của Ngài, nhưng vua Ai Cập sẽ khước từ thông điệp đó. Rồi Chúa sẽ hành hại người Ai Cập bằng các phép lạ để cuối cùng dân Chúa được ra đi. Không phải Chúa suy đoán dựa vào tâm lý nhưng Ngài là Đấng Toàn Tri. Chúa không bị giới hạn bởi thời gian. Mọi việc xảy ra trong quá khứ, hiện tại hay tương lai đều hiện rõ trước mặt Ngài. Như Vua Đa-vít viết: “Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi; số các ngày định cho tôi, đã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy” (Thi Thiên 139:16). Chúng ta có sự bình an khi biết rằng Cha trên trời là Đấng Toàn Tri, Đấng nắm giữ tương lai của chúng ta và Ngài đang đi trước dẫn đường cho chúng ta.

Thứ ba, Chúa làm cho những người đàn bà Ít-ra-ên được ơn trước những người nữ Ê-díp-tô, khi ra đi họ hỏi xin những đồ bằng vàng, bạc, và quần áo, đến nỗi họ lột hết của cải của người Ê-díp-tô (câu 22). Chúa là Đấng công bình. Người Ê-díp-tô đã bóc lột sức lao động của người Ít-ra-ên nên dân Chúa dùng cơ hội này để đòi lại phần nào công lao của họ đã lao động trong suốt bốn thế kỷ qua. Chúa muốn con dân Chúa sống công bình, không lợi dụng quyền thế hà hiếp người khác, nhưng phải giống Chúa yêu thương, giúp đỡ người cô thế vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Bạn sống thế nào khi biết Chúa là Đấng Thành Tín, Toàn Tri, và Công Bình?

Lạy Chúa Thành Tín! Con tin Chúa đã yêu thương con thì Ngài sẽ yêu cho đến cuối cùng. Xin giúp con sống trung tín với Ngài và làm sáng Danh Ngài qua nếp sống tin kính của con.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

24 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page