top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Ra Đi Và Kết Quả


Câu gốc: “Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn Ta, bèn là Ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn: Lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhân danh Ta cầu xin Cha, thì Ngài ban cho các ngươi” (câu 16).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu chọn và sai phái các môn đệ ra đi với mục đích gì? Chúa hứa với họ điều gì? Tại sao Chúa nhắc lại mệnh lệnh hãy yêu mến lẫn nhau? Những mệnh lệnh Chúa truyền có liên hệ gì đến Cơ Đốc nhân ngày nay?

Dù Chúa Giê-xu gọi chúng ta là bạn hữu Ngài, nhưng chúng ta vẫn là đầy tớ hay nô lệ của Ngài, vì Ngài đã chuộc chúng ta từ trong nơi tối tăm của tội lỗi để chúng ta thuộc về Ngài. Hơn nữa, để được làm bạn hữu Chúa, môn đệ phải “làm theo điều Chúa dạy” (câu 14). Giờ đây, Chúa nói tiếp, Ngài đã chọn và sai phái các môn đệ chứ không phải họ đã chọn Ngài. Mục đích của Chúa chọn là để sai môn đệ ra đi đem lại kết quả lâu dài cho Chúa. Dĩ nhiên, khi ra đi thì không thể không gặp những khó khăn, trở ngại, và cũng không tránh khỏi đối diện với lắm nan đề, do đó giải pháp để các môn đệ vượt qua là trình dâng những khó khăn đó lên Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu hứa rằng những lời cầu xin nhân danh Chúa Giê-xu thì Cha sẽ nhậm. Và một lần nữa Chúa nhắc lại rằng, nền tảng để các môn đệ ra đi và kết quả là phải yêu mến lẫn nhau (câu 17). Tình yêu thương là chìa khóa của mọi thành công trong công tác phục vụ Chúa.

Sau khi dạy dỗ những điều này, Chúa Giê-xu sẽ chịu chết, sống lại, và thăng thiên. Các môn đệ tuân lệnh Chúa truyền, ra đi rao truyền Danh Chúa khắp nơi. Và ngày nay, chúng ta là những người tiếp nối công vụ các sứ đồ, ra đi, và kết nhiều quả cho Ngài. Những lời dạy dỗ và lời hứa của Chúa cho các môn đệ trước lúc Chúa chịu chết cũng là những lệnh truyền và lời hứa cho chúng ta ngày nay khi chúng ta bằng lòng nghe tiếng gọi của Chúa Giê-xu. Chúa đã chọn và sai phái chúng ta ra đi để đem lại nhiều kết quả cho Ngài, hay nói cách khác, mỗi người con Chúa là mỗi đầy tớ Chúa và cũng là bạn hữu Chúa trên muôn chúa, Vua trên muôn vua, phải vâng theo lời Chúa dạy, ra đi rao báo Phúc Âm cho nhiều người và cũng phải chăm sóc, môn đệ hóa họ để họ đứng vững trong Chúa luôn. Đây chính là đại mệnh lệnh Chúa truyền trước khi Ngài về trời “Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-tem cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà Ta đã truyền cho các ngươi. Và này, Ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế” (Ma-thi-ơ 28:19-20).

Bạn có bằng lòng ra đi và kết quả cho Chúa hay chỉ bằng lòng làm một tín hữu thụ động?

Tạ ơn Chúa vì Ngài đã chọn và sai phái con để ra đi và kết quả cho Ngài. Xin Thánh Linh Chúa giục giã lòng con để con nóng cháy phục vụ Chúa, đem Tin Lành đến cho nhiều người.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

17 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page