top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Chớ Khoe Mình Về Loài Người


Câu gốc: “Vậy, chớ ai khoe mình về loài người, vì mọi sự đều thuộc về anh em… Hết thảy mọi sự đều thuộc về anh em, anh em thuộc về Đấng Christ, Đấng Christ thuộc về Đức Chúa Trời” (câu 21-22b).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Sứ đồ Phao-lô kết luận “chớ có ai khoe mình về loài người”? Ông nói “mọi sự đều thuộc về anh em, anh em thuộc về Đấng Christ” để cho thấy Hội Thánh Cô-rinh-tô đã sai trật chỗ nào? Bạn áp dụng bài học này ra sao?

Để kết lại những điều đã trình bày, Sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu tại Cô-rinh-tô “…chớ ai khoe mình về loài người…” Ông muốn nói rằng những tín hữu tại đây đừng tự hào về tài năng của con người mà khoe khoang với nhau. Song mọi người nên biết rằng cho dù là ai, “hoặc Phao-lô, hoặc A-bô-lô, hoặc Sê-pha…” đều là do Đức Chúa Trời ban cho họ để làm ích lợi cho đời sống tâm linh của Hội Thánh. Tất cả “mọi sự đều thuộc về anh em” (câu 21b), vậy sao anh em lại chọn theo người này mà chống đối người kia để gây chia rẽ trong Hội Thánh? Chẳng những vậy mà “…hoặc thế gian, hoặc sự sống,hoặc sự chết, hoặc những sự bây giờ, hoặc những sự hầu đến” (câu 22) cũng đều thuộc về anh em, Đức Chúa Trời đã ban tất cả cho anh em rồi. Ông nói thêm rằng,“anh em thuộc về Đấng Christ và Đấng Christ thuộc về Đức Chúa Trời.” Tín hữu tại Cô-rinh-tô cần nhận biết điều này để đừng ai chạy theo một phe nhóm nào, kể cả nhóm tuyên bố rằng “ta là của Đấng Christ!” (1:12). Trong Đức Chúa Trời không có sự phân chia theo kiểu tôi thuộc người này, còn anh chị thuộc người kia, hay chỉ một nhóm nhỏ thuộc về Đấng Christ còn các nhóm khác thì không, nhưng tất cả đều phải hiệp nhất với nhau trong Chúa.

Trong Hội Thánh địa phương, chúng ta cũng thường thấy có người thích người này nhiều hơn người kia, mến mục sư này hơn mục sư nọ… Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là đừng bao giờ để cho cảm xúc yêu ghét chi phối chúng ta đến nỗi gây nên bè phái, chia rẽ lẫn nhau, làm cho thân thể Đấng Christ bị chia cắt. Chúng ta cũng không nên dùng sự khôn ngoan theo xác thịt để đánh giá và khoe khoang về tài năng của mình hoặc của người khác, rồi dẫn đến ủng hộ người mình khoe khoang và khước từ người mình chê bai. Đó chính là mầm mống của sự chia rẽ. Điều chúng ta cần nhớ là tất cả lãnh đạo thuộc linh chân chính đều là đầy tớ do Đức Chúa Trời sai phái đến cho Hội Thánh, tất cả họ thuộc về chúng ta, và khi chúng ta thuộc về Đấng Christ thì được ở trong sự hiệp nhất với chính Ngài. Sẽ chẳng có sự phân rẽ nào trong Hội Thánh, nếu chúng ta quyết “chớ khoe mình về loài người.”

Bạn có đang ủng hộ ai và đang khước từ sự lãnh đạo của ai không?

Kính lạy Đức Chúa Trời! Xin cho con khiêm cung phục vụ Chúa, không khoe mình và cũng không khoe khoang người khác để giữ gìn sự hiệp nhất trong Chúa và không gây nên sự chia rẽ trong Hội Thánh.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

10 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page