top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Đầy Tớ Của Đấng Christ


Câu gốc: “Vậy, ai nấy hãy coi chúng tôi như đầy tớ của Đấng Christ, và kẻ quản trị những sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời” (câu 1).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô mong các tín hữu tại Cô-rinh-tô nhận định ra sao về vai trò của các lãnh đạo thuộc linh? Vai trò và nhiệm vụ của đầy tớ Đấng Christ trong Hội Thánh là gì?

Sau khi đã phân tích đúng sai, khôn ngoan và rồ dại v.v… Sứ đồ Phao-lô nói với những tín hữu Hội Thánh Cô-rinh-tô như một lời tâm tình: “Vậy, ai nấy hãy coi chúng tôi như đầy tớ của Đấng Christ.” Động từ “coi” hay “xem” chỉ về hoạt động của thị giác, nhưng ở đây Sứ đồ Phao-lô muốn những tín hữu Cô-rinh-tô “hãy coi” tức là cần phải nhận định đúng đắn về vai trò của những người lãnh đạo thuộc linh. Người lãnh đạo thuộc linh là người phục vụ trong tinh thần đầy tớ (Mác 10:42-45), còn lãnh tụ là người bắt người khác phải tôn sùng và phục vụ mình. Sứ đồ Phao-lô, ông A-bô-lô, Sứ đồ Phi-e-rơ đang thực hiện công tác của những đầy tớ của Đấng Cứu Thế. Nghĩa là họ đang nói những điều Đấng Christ muốn họ nói và làm những công việc mà Ngài đang sai phái, chứ họ không được sai đến Hội Thánh Cô-rinh-tô để làm lãnh tụ. Vì vậy, những ai đang tôn sùng người này, theo phe người nọ, khước từ và chống đối người khác là hoàn toàn sai trật. Đầy tớ của Đấng Christ được sai đến để phục vụ Hội Thánh, nên họ cũng chính là đầy tớ của anh em trong tình yêu của Chúa Cứu Thế Giê-xu (II Cô-rinh-tô 4:5). Sứ đồ Phao-lô nói hết sức tha thiết rằng, hãy xem chúng tôi như là đầy tớ của Đấng Christ và đầy tớ của anh em chứ đừng ai biến chúng tôi thành những người lãnh tụ phe phái của anh em. Ông muốn giúp cho mọi người hiểu đúng để sống đúng.

Tình trạng phân rẽ do lôi kéo nhau theo phe người này và khước từ phe người khác vẫn là tình trạng thường xảy ra trong Hội Thánh ngày nay. Chúng ta thấy trong Hội Thánh hoặc trong ban ngành nhiều khi cũng chia ra nhiều phe nhóm không thuận ý nhau khiến nhiều người bất mãn bỏ nhóm. Hoặc một số tín hữu tôn sùng một mục sư nào đó quá mức nên khi mục sư ấy thuyên chuyển đi nơi khác thì họ lôi kéo nhau để nhiều người không chấp nhận bất kỳ một mục sư nào đến với Hội Thánh. Những điều không đáng có đó đã gây nên tình trạng xáo trộn và phân rẽ nhau trong Hội Thánh. Về một phương diện, tất cả chúng ta đều là đầy tớ của Đấng Christ, vì vậy nếu mỗi người đều nói như Sứ đồ Phao-lô rằng “ai nấy hãy coi chúng tôi như đầy tớ của Đấng Christ” thì chắc chắn sẽ hạn chế được nan đề, và tình trạng chia rẽ nhau do tranh quyền ủng hộ sẽ không còn xảy ra trong Hội Thánh Chúa.

Làm thế nào để bạn không phải là tác nhân gây chia rẽ trong Hội Thánh?

Kính lạy Đức Chúa Trời! Xin giúp con luôn ý thức con là đầy tớ của Ngài để con hết lòng phục vụ Chúa và phục vụ anh chị em hầu cho ngày cuối cùng, con nhận được lời Chúa khen con là đầy tớ ngay lành và trung tín.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

67 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page