top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Nhóm Phụng Sự Chúa


Câu gốc: “Môi-se thuật lại cho A-rôn mọi lời Đức Giê-hô-va sai mình truyền, và các dấu lạ mà Ngài đã dạy mình làm” (câu 28).

Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn Kinh Thánh này cho thấy nhóm làm công việc của Chúa phải như thế nào? Bạn đang ở trong nhóm làm việc nào? Chúa muốn nhóm làm việc của bạn cần phải trang bị hay thay đổi điều gì?

Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay cho thấy những điều rất cần thiết của một nhóm làm công việc Chúa. Trước tiên, nhóm làm việc Chúa phải được chính Chúa sai phái. Mặc dù Chúa đã chọn ông Môi-se và cho ông được trang bị kiến thức lãnh đạo suốt bốn mươi năm trong cung Ai Cập và bốn mươi năm trong hoang mạc, nhưng ông Môi-se chính thức biết rõ khải tượng và công việc được ủy nhiệm cụ thể từ khi ông gặp Chúa trong bụi gai cháy. Ngài trang bị năng quyền cho ông và cho ông biết người đồng hành cộng tác với ông trong sứ mệnh này. Cũng như thế, ông A-rôn được biết về Chúa từ trong gia đình của người Lê-vi và Ngài cũng đã sai ông đi đến hoang mạc, tại núi Hô-rếp để gặp ông Môi-se; anh em mừng rỡ ôm hôn nhau sau nhiều năm xa cách (câu 27), và vui hơn nữa là họ được Chúa gọi vào nhóm phục sự Chúa và dân Ngài. Chính Chúa là Đấng tể trị và thành lập nhóm làm việc để phụng sự Ngài.

Thứ hai, nhóm làm việc phải biết rõ khải tượng, truyền khải tượng Chúa ban cho và vị trí của mỗi người trong công việc Chúa sai phái. Ông Môi-se đã không chia sẻ khải tượng cho ông gia của mình nhưng ông chia sẻ cho ông A-rôn biết tường tận, từng lời phán dạy và mọi phép lạ mà Chúa đã dạy ông làm (câu 28).

Thứ ba, nhóm làm việc phải đồng tâm tình và tôn trọng vị trí, thẩm quyền Chúa ban cho mỗi người. Cả ông Môi-se và ông A-rôn đều tuân theo lời Chúa dạy, họ triệu tập các trưởng lão của người Ít-ra-ên và truyền cho họ điều Chúa đã dạy bảo. Dù trong gia đình, ông A-rôn là anh của ông Môi-se nhưng ông phải tuân theo sự lãnh đạo của em mình theo sự phân nhiệm của Chúa, ông làm phát ngôn viên cho ông Môi-se trước dân chúng, còn ông Môi-se làm phát ngôn viên cho Chúa (câu 29-30, Xuất Ê-díp-tô Ký 4:15-16).

Cuối cùng, nhóm làm việc phải quy vinh quang về Chúa. Khi nghe lời và nhìn thấy các dấu lạ của hai người làm, các trưởng lão không ca ngợi hai ông nhưng tin và hiểu rằng Đức Giê-hô-va đã thăm viếng dân Ngài, và cúi đầu thờ lạy Ngài (câu 31). Chúa kêu gọi một số người vào chức vụ lãnh đạo hoặc trong một mục vụ đặc biệt, và Ngài cũng kêu gọi mọi con dân Chúa làm muối của đất và ánh sáng cho trần gian. Qua cuộc đời của mỗi Cơ Đốc nhân, nhiều người sẽ nhận biết Chúa và thờ phượng Ngài.

Bạn đang phục vụ Chúa một mình hay trong một nhóm?

Con tạ ơn Chúa đã tin dùng con trong các nhóm phụng sự Ngài ở gia đình và Hội Thánh của Chúa! Xin giúp con và anh chị em con làm trọn phần việc của mình để qua đời sống của chúng con nhiều người biết Chúa và thờ lạy Ngài.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

12 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page