top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Đức Chúa Trời Là Ai?


Câu gốc: “Phao-lô, kẻ tù của Đức Chúa Giê-xu Christ, và Ti-mô-thê, anh em chúng ta, gửi cho Phi-lê-môn, là người rất yêu dấu và cùng làm việc với chúng ta” (câu 1).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô nhận biết Đức Chúa Trời là ai và địa vị của ông là gì? Nhận thức này có tầm quan trọng thế nào? Đức Chúa Trời đang là ai đối với bạn?

Thư Phi-lê-môn được Sứ đồ Phao-lô viết khi đang ngồi tù tại La Mã, và gửi cho ông Phi-lê-môn, một tín hữu và là một địa chủ giàu có tại Cô-lô-se. Bức thư được viết nhằm mục đích kêu gọi ông Phi-lê-môn tha thứ và chấp nhận nô lệ của ông là ông Ô-nê-sim, người đã trộm cắp hoặc làm thiệt hại tài sản của ông Phi-lê-môn và bỏ trốn (câu 18).

Là một sứ đồ được tôn trọng, nhưng mở đầu lời yêu cầu, ông Phao-lô tự xưng là “kẻ tù của Đức Chúa Giê-xu Christ.” Và vì ông Phi-lê-môn là “người rất yêu dấu và cùng làm việc với chúng ta” (câu 1), cho nên ông Phi-lê-môn cũng là “kẻ tù của Đức Chúa Giê-xu Christ.” Nói cách khác, Sứ đồ Phao-lô, ông Phi-lê-môn, các ông Ti-mô-thê, Áp-bi, A-chíp, và cả Hội Thánh, đều là những “kẻ tù của Đức Chúa Giê-xu Christ.” Tại đây, Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở ông Phi-lê-môn, người mà ông sẽ cầu xin một đặc ân sau này, nhớ rằng những người tin nhận Chúa Giê-xu đều là những “kẻ tù” của Ngài. Không ai có quyền hạn nào, cũng không ai sở hữu một điều gì. Mọi sự của một Cơ Đốc nhân đều thuộc về Chúa, kể cả sự sống hay tài sản.

Ngày nay, nhiều Cơ Đốc nhân gặp khó khăn trong việc phục vụ Chúa, dâng hiến, hay tha thứ cho người khác, vì không nhận ra lẽ thật này. Nhiều Cơ Đốc nhân vẫn sống như một người độc lập, có quyền trên mọi quyết định của đời sống mình mà quên rằng “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi” (Ga-la-ti 2:20).

Hơn thế nữa, những người thuộc Chúa Giê-xu còn nhận được “ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và bởi Đức Chúa Giê-xu Christ!” (câu 3). Là Cơ Đốc nhân, chúng ta là những “kẻ tù,” nhưng là những “kẻ tù” phước hạnh vì được ở trong “ân điển và sự bình an” của Đức Chúa Trời. Khi viết thư gửi cho Hội Thánh Ê-phê-sô, Sứ đồ Phao-lô nói rằng: “Ấy là trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư dật của ân điển Ngài” (Ê-phê-sô 1:7). Khi một người thật sự ý thức Đức Chúa Trời là ai và Ngài đã làm gì cho đời sống mình thì người đó sẽ sống cuộc đời biết ơn Chúa, yêu thương Chúa và người khác (Ê-phê-sô 4:32).

Nếp sống bạn thể hiện điều gì chứng tỏ Chúa là Chủ của mình?

Cảm tạ Chúa đã yêu thương con, cứu con, và cho con được phục vụ Ngài. Xin Chúa luôn làm Chủ đời sống con và giúp con sống vui lòng Ngài.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

11 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page