top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Đức Tin Và Hành Động


Câu gốc: “Khắp thiên hạ khá kính sợ Đức Giê-hô-va. Các dân thế gian hãy kinh khủng Ngài” (Thi Thiên 33:8).

Câu hỏi suy ngẫm: Thái độ và hành động đối với Chúa của ông Môi-se và ông A-rôn khác với vua Ai Cập ra sao? Qua đó cho thấy mối liên hệ giữa đức tin và hành động như thế nào? Bạn cần làm gì để mình và dòng dõi mình giữ nếp sống tin kính Chúa?

Phần Kinh Thánh hôm nay cho thấy hai thái độ đối với Đức Chúa Trời đối nghịch nhau. Ông Môi-se và ông A-rôn tin kính Chúa, vâng lời Ngài đến yết kiến Pha-ra-ôn và trình lại lời Chúa truyền hãy để dân Chúa đi giữ lễ cho Đức Giê-hô-va trong hoang mạc, nhưng bị vua từ chối. Hai ông tiếp tục trình bày lý do và cho vua biết dân Chúa sẽ bị phạt bởi dịch bệnh hay gươm giáo nếu họ không đi dâng tế lễ cho Chúa, nhưng vua lại tiếp tục từ chối. Bởi đức tin, ông Môi-se và ông A-rôn vượt qua nỗi sợ hãi phải đối diện với vua, người có thế lực tối cao tại Ai Cập, để cầu xin một điều mà họ biết trước là vua không bằng lòng.

Ngược lại, Pha-ra-ôn không tin kính Đức Chúa Trời nên đã trả lời: “Giê-hô-va là ai mà trẫm phải vâng lời người, để cho dân Ít-ra-ên đi? Trẫm chẳng biết Giê-hô-va nào hết, cũng chẳng cho dân Ít-ra-ên đi nữa.” Lời tuyên bố của Pha-ra-ôn thể hiện sự ngạo mạn và bất kính đối với Đức Giê-hô-va. Vua không thừa nhận thẩm quyền của Chúa, hành động theo ý riêng mình, và nghĩ rằng ông có quyền không cho dân Chúa ra đi.

Lời nói và hành động của một người thể hiện đức tin của người ấy nơi Đức Chúa Trời. Ông Môi-se và ông A-rôn hoàn toàn tin nơi quyền năng của Chúa nên hai ông dám trả giá bằng mạng sống của mình để vâng theo lời Chúa phán dặn. Còn với Pha-ra-ôn vô tín và kiêu ngạo thì lại nói lên những lời bất kính với Chúa và làm điều ngược với ý Ngài. Dù dân Chúa đã phát triển lạ kỳ đến nỗi người Ai Cập phải khiếp sợ, nhưng vua vô tâm, không tìm hiểu về đời sống và tín ngưỡng của họ. Cũng có thể vua biết về Đức Chúa Trời của người Ít-ra-ên nhưng vua tự cho mình là một vị thần nên không quan tâm đến một thần nào khác.

Lời nói và hành động của chúng ta có thể hiện đức tin của mình nơi Ba Ngôi Đức Chúa Trời không? Chúng ta có dám vượt qua nỗi sợ hãi, sẵn sàng trả giá để vâng lời Chúa khi phải lội ngược dòng giữa thế gian này không? Thư Gia-cơ 2:26 dạy: “Vả, xác chẳng có hồn thì chết, đức tin không có việc làm cũng chết như vậy.” Để chính chúng ta và dòng dõi của chúng ta sẽ là những người tin kính Chúa, vâng lời và dám sống cho Chúa, Kinh Thánh đã cho chúng ta giải pháp: học, thực nghiệm Lời Chúa và dạy dỗ con cháu mình theo Lời Chúa dạy (Phục Truyền 6:4-9).

Nếp sống của bạn có giúp cho những người chung quanh thấy được đức tin nơi Chúa của bạn không?

Lạy Chúa, xin cho con giữ vững đức tin nơi Ngài, trung tín sống theo lời Chúa dạy dù phải trả giá. Xin cho con cũng biết dạy dỗ con cháu con biết sống tin kính Chúa nữa.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

16 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page