top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Chúa Thánh Linh


Câu gốc: “Khi Ngài đến thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét” (câu 8).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu nói gì về vai trò của Chúa Thánh Linh đối với thế gian? Chúa Thánh Linh khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, sự công bình, và sự phán xét như thế nào? Lời dạy của Chúa giúp bạn điều gì trong công tác chứng đạo?

Chúa Giê-xu cho môn đệ biết khi Chúa Thánh Linh giáng lâm thì Ngài sẽ soi sáng để thế gian nhận thức đúng đắn về tội lỗi, về sự công chính, và về sự phán xét. Lâu nay con người cứ cho rằng giết người, cướp của, làm điều ác… mới là tội lỗi, nhưng Chúa Thánh Linh sẽ cho mọi người biết những hành vi đó chỉ là hậu quả của tội khước từ Chúa Giê-xu, tự tôn mình làm chủ đời sống mình. Vì vậy người không tin Chúa Giê-xu, không nhận Ngài làm Chủ cuộc đời mình là tội lỗi. Lâu nay con người tự hào mình có thể tu thân tích đức, làm lành lánh dữ để đạt đến sự công chính cho mình mà không cần đến Chúa, nhưng Chúa Thánh Linh sẽ cho mọi người thấy rằng con người là bất toàn, tội lỗi, không ai có thể đạt được sự công chính bằng chính sức riêng của mình. Chỉ duy bởi sự chết chuộc tội của Chúa Giê-xu trên cây thập tự thì tội nhân mới được Đức Chúa Trời tha thứ và xưng công chính qua dòng máu của Chúa Giê-xu mà thôi. Lâu nay con người ở dưới ách thống trị của “vua chúa thế gian” là Sa-tan, nhưng Chúa Thánh Linh sẽ cho mọi người biết sự chết của Chúa Giê-xu trên cây thập tự đã đánh bại Sa-tan, đưa Sa-tan đến chỗ bị phán xét, và cuối cùng là chịu hình phạt đời đời nơi hồ lửa. Qua đó, Chúa Thánh Linh cũng cảnh cáo người nào không tin nhận Chúa Giê-xu mà cứ theo “vua chúa thế gian này” thì cũng sẽ nhận lãnh sự phán xét y như vậy.

Chúa Giê-xu phán: “Khi Ngài (Đức Thánh Linh) đến thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét” (câu 8). Từ “tự cáo” nghĩa là cáo trách, phơi bày, làm cho sáng tỏ. Chúa Thánh Linh sẽ cáo trách thế gian, nhưng không phải Ngài cáo trách để đoán phạt, mà cáo trách để đem họ vào sự cứu rỗi. Hay nói cách khác, Chúa Thánh Linh giúp phơi bày, làm cho sáng tỏ để mọi người trong thế gian hiểu biết lẽ thật mà được cứu.

Làm chứng về Chúa là trách nhiệm của mỗi con dân Chúa. Để làm chứng về Chúa không phải chúng ta dựa vào khả năng, tài hùng biện của mình, hay một phương pháp chứng đạo nào đó… Tất cả điều đó là cần nhưng không phải là yếu tố quyết định nếu chúng ta bỏ quên vai trò “khiến thế gian tự cáo” của Chúa Thánh Linh. Do đó, mỗi chúng ta cần nhờ cậy Chúa Thánh Linh hướng dẫn để làm chứng về Chúa hiệu quả.

Bạn đã đồng công với Chúa Thánh Linh trong công tác chứng đạo như thế nào?

Lạy Chúa Thánh Linh, xin cho con biết nhờ cậy Ngài trong công tác chứng đạo. Xin ban ơn và quyền năng cho con để khi con đem Phúc Âm đến với người khác thì Ngài sẽ khiến họ ăn năn tin nhận Chúa Giê-xu.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

15 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page