top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Thần Lẽ Thật


Câu gốc: “Lúc nào Thần Lẽ Thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến” (câu 13).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa Thánh Linh được gọi là Thần Lẽ Thật? Chúa Giê-xu cho thấy lời dạy của Ba Ngôi Đức Chúa Trời hiệp nhất như thế nào? Ngày nay bạn sống theo sự hướng dẫn của Thần Lẽ Thật ra sao?

Chúa Giê-xu nói về một ích lợi khi Ngài đi và sai Chúa Thánh Linh đến, đó là Chúa Thánh Linh sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, sự công bình, và sự phán xét (câu 7-11). Giờ đây, Chúa dùng một danh hiệu khác của Chúa Thánh Linh là Thần Lẽ Thật, để nói thêm một ích lợi nữa cho con dân Chúa. Chúa phán trong thời điểm này nếu Ngài dạy dỗ môn đệ thêm nhiều điều nữa thì họ cũng không hiểu nổi. Khi Thần Lẽ Thật đến, Ngài sẽ dẫn môn đệ vào mọi lẽ thật và tỏ bày những điều thuộc về tương lai cho họ biết. Lời này đã hoàn toàn được ứng nghiệm khi Thần Lẽ Thật soi dẫn cho các sứ đồ và nhắc cho họ nhớ những lời dạy của Chúa Giê-xu (Giăng 14:26), để họ viết nên Kinh Thánh Tân Ước là Lời lẽ thật, và Chúa cũng mạc khải cho Sứ đồ Giăng viết về những việc tương lai qua sách Khải Huyền.

Chúa cũng nói chính Thần Lẽ Thật sẽ làm sáng danh, tôn vinh Chúa Giê-xu, và lấy những gì thuộc về Chúa Giê-xu mà công bố, vì mọi điều Đức Chúa Cha có đều là của Chúa Giê-xu, Ngài với Cha là một (Giăng 10:30), nên khi Thần Lẽ Thật dạy những điều thuộc về Chúa Giê-xu thì đó cũng là những điều thuộc về Đức Chúa Trời. Như vậy, lời dạy của Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, và Chúa Thánh Linh là một. Ba Ngôi Đức Chúa Trời hiệp nhất cách đầy trọn qua công việc của Thần Lẽ Thật.

Mọi điều Chúa Thánh Linh là Thần Lẽ Thật đã làm cho các môn đệ ngày trước, Ngài cũng tiếp tục thực hiện cho con dân Chúa trải qua mọi thời đại. Mỗi chúng ta đã được Chúa Thánh Linh cáo trách tội lỗi để quyết định ăn năn tin nhận Chúa Giê-xu. Chúng ta cũng được Thần Lẽ Thật dẫn chúng ta vào chân lý, giúp chúng ta hiểu được những lời dạy của Chúa Giê-xu trong Kinh Thánh. Từ đó, chúng ta có thể sống làm chứng nhân cho Chúa Giê-xu trong quyền năng của Chúa Thánh Linh, sống phục vụ và làm sáng Danh Chúa Giê-xu trong cuộc sống. Nói cách khác, mục đích sống của con dân Chúa chính là làm sáng Danh Chúa và rao truyền Phúc Âm cho mọi người. Tất cả việc làm nào không nhằm mục đích đó đều là theo ý riêng của con người chứ không có sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh là Thần Lẽ Thật.

Bạn đã kinh nghiệm được sự cáo trách, dạy dỗ của Chúa Thánh Linh cho cuộc đời bạn chưa?

Tạ ơn Chúa Giê-xu đã chịu chết để cứu chuộc con. Tạ ơn Chúa Thánh Linh là Thần Lẽ Thật đã dạy dỗ chân lý của Đức Chúa Cha cho con. Xin cho đời sống con luôn làm sáng Danh Chúa trong trách nhiệm chứng nhân và phục vụ Ngài.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

91 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page