top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Đừng Vượt Ra Ngoài Lời Đã Chép


Câu gốc: “Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy ngẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước” (Giô-suê 1:8).

Câu hỏi suy ngẫm: “Những lẽ thật” mà Sứ đồ Phao-lô nhắc đến là gì? Tại sao Sứ đồ Phao-lô mạnh mẽ nói “hầu cho anh em học đòi hai chúng tôi”? Hậu quả của việc “vượt qua Lời đã chép” là gì? Bạn đã vâng giữ những “Lời đã chép” trong thời gian qua ra sao?

Sứ đồ Phao-lô xác định rõ ràng mục đích ông viết những lời nhắc nhở, khiển trách những tín hữu tại Cô-rinh-tô trong thư của ông không phải để tỏ ra uy quyền nhưng để đem lại ích lợi cho đời sống của con dân Chúa, giúp họ cẩn thận giữ mình trong “những lẽ thật này” để không “sinh lòng kiêu ngạo, theo phe người này nghịch cùng kẻ khác.” Những lẽ thật mà Sứ đồ Phao-lô đề cập, đó là những điều ông đã viết trong câu 1-5, đừng xét đoán sớm quá, hãy đợi Chúa đến; mỗi người được Đức Chúa Trời sử dụng vào những công tác khác nhau và tất cả đều quan trọng như nhau, song tất cả phải ý thức mình chỉ là đầy tớ của Đức Chúa Trời, vì thế cần vui lòng trung tín làm theo mọi điều Đức Chúa Trời sai phái, đồng thời phải chịu trách nhiệm trước mặt Đức Chúa Trời về những điều mình đã giảng dạy và những việc mình làm. Chính Sứ đồ

Phao-lô và ông A-bô-lô đã trung thành noi theo “những lẽ thật này” của Đức Chúa Trời, nên hai ông có thể nêu gương cho những tín hữu tại Cô-rinh-tô, và mạnh mẽ nói rằng: “Hầu cho anh em học đòi hai chúng tôi.” Hai ông không chỉ lý thuyết suông mà còn nêu gương sống theo lẽ thật. Sứ đồ Phao-lô đã khẳng định, được nhiều người ủng hộ không khiến ông lên mình kiêu ngạo, và khi nghe những lời đánh giá thấp về mình cũng không làm ông nản lòng, bởi vì ông đã biết và làm theo“lẽ thật.” Ngược lại, những tín hữu tại Cô-rinh-tô thì đã “vượt qua lời đã chép,” là lời chân lý và khôn ngoan của Đức Chúa Trời, cho nên họ chỉ tìm giá trị căn cứ trên tiêu chuẩn của đời này, của các giáo sư giả mà thôi. Hậu quả là sinh lòng kiêu ngạo và chia phe phái chống đối nhau ngay trong Hội Thánh.

Bài học cho chúng ta ngày nay là nếu nếp sống và cách cư xử của chúng ta “vượt qua lời đã chép,” thì chắc chắn chúng ta sẽ “sinh lòng kiêu ngạo.” Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời đã được ban cho mỗi chúng ta để ai nấy biết phải sống thế nào cho hài lòng Đức Chúa Trời. Chúng ta cần phải đọc, học Lời Chúa mỗi ngày để không sống sai tiêu chuẩn của Chúa, hầu cho ai nấy có thể khiêm nhu phục vụ và hiệp nhất với nhau trong Hội Thánh Đức Chúa Trời.

Bạn có đọc và học Kinh Thánh mỗi ngày không? Bạn có quyết định gì sau khi học bài học này?

Kính lạy Đức Chúa Trời! Xin giúp con luôn trung tín học Lời Chúa, sống trong giới hạn những điều Ngài răn dạy, để không vượt ra ngoài những giới hạn đó mà sinh lòng kiêu ngạo, gây chia rẽ giữa vòng anh chị em cùng đức tin.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

13 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page