top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Lời Hứa Của Đức Giê-hô-va


Nghe

Xuất Ê-díp-tô Ký 6:1-8

Câu gốc: “Ta sẽ nhận các ngươi làm dân Ta, và Ta sẽ làm Đức Chúa Trời của các ngươi; các ngươi sẽ biết Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, đã rút các ngươi khỏi gánh nặng của người Ê-díp-tô” (câu 7).

Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời đã trả lời thắc mắc của ông Môi-se như thế nào? Cụm từ nào được lặp lại nhiều lần trong phân đoạn Kinh Thánh này? Danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời và lời hứa của Ngài có ý nghĩa gì với bạn?

Đức Chúa Trời cho ông Môi-se biết bây giờ là lúc Ngài thực hiện lời hứa với người Ít-ra-ên, Ngài sẽ ra tay hành hại Pha-ra-ôn, dùng quyền năng của Ngài buộc vua phải để cho tuyển dân ra đi, thậm chí vua phải đuổi tuyển dân đi khỏi xứ (câu 1). Cụm từ “Ta là Đức Giê-hô-va” được lặp lại bốn lần trong phân đoạn Kinh Thánh này nhấn mạnh rằng Danh của Chúa bảo đảm cho mọi lời hứa của Ngài (câu 2, 6-8). Trước tiên, Chúa xưng Danh để giới thiệu chính Ngài. Ta là Đức Giê-hô-va, Đấng đã hiện ra với tổ phụ Áp-ra-ham, ông Y-sác, ông Gia-cốp và tỏ cho tổ phụ của họ biết Ngài là Đấng Toàn Năng. Giờ đây, Ngài tỏ cho họ biết về Ngài nhiều hơn những điều tổ phụ của họ đã biết (câu 3).

Đức Chúa Trời đã hứa ban cho dòng dõi của các ông Áp-ra-ham, Y-sác, Gia-cốp xứ Ca-na-an để làm cơ nghiệp. Ngài cũng đã nghe lời ta thán của người Ít-ra-ên trước sự ức hiếp của người Ai Cập, nên bây giờ là thời điểm Chúa thực hiện lời hứa của Ngài (câu 3-5). Giê-hô-va Đức Chúa Trời năng quyền và thành tín bảo đảm cho sự giải cứu người Ít-ra-ên ra khỏi kiếp nô lệ ở Ai Cập (câu 6). Chúa nhấn mạnh ý định chọn lựa người Ít-ra-ên làm tuyển dân của Ngài. Họ sẽ trở nên một dân tộc đặc biệt được Ngài yêu thương, bảo vệ, ban phước, và dẫn dắt. Ngài sẽ làm cho họ nhận biết Đấng yêu thương và năng quyền đã cứu họ thoát khỏi xứ Ê-díp-tô là nhà nô lệ (câu 7). Cuối cùng Chúa xưng Danh Ngài để xác nhận một lần nữa về cơ nghiệp mà Ngài đã thề hứa ban cho tổ phụ của họ sẽ trở thành hiện thực.

Thực hiện đúng lời hứa là thể hiện uy tín của một người. Người đáng tin cậy luôn cố gắng hết sức, tìm mọi cách, để hoàn thành lời hứa nguyện. Tuy nhiên, trong cuộc sống, chúng ta thường hứa thật nhiều rồi thất hứa cũng thật nhiều, vì con người hay thay đổi, khả năng hạn chế, cộng thêm những nguyên nhân khách quan khác chi phối. Duy chỉ có Chúa là Đức Giê-hô-va, là Đấng tể trị mọi sự, Đấng toàn năng, yêu thương, và bất biến, luôn bảo đảm mọi lời thề hứa của Ngài. Chúng ta cần sống thể hiện lòng tin quyết nơi lời hứa của Chúa, neo chắc đức tin mình vững vàng nơi Chúa, để con cháu và xóm giềng chúng ta biết về Danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng ta.

Là con dân Chúa, bạn đã kinh nghiệm Giê-hô-va Đức Chúa Trời thành tín như thế nào?

Kính lạy Chúa, Đấng toàn năng, toàn ái, và thành tín. Cảm tạ Ngài đã giải cứu con khỏi xiềng xích của tội lỗi. Xin giúp con đặt niềm tin tuyệt đối vào mọi lời hứa của Ngài trong Kinh Thánh, và kinh nghiệm Ngài là Đức Chúa Trời của con.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#GodsChildren

82 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page