top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Trao Ban Phước Hạnh


Câu gốc: “Ta đã dùng ví dụ mà nói cho các ngươi mọi điều đó. Giờ đến, là khi Ta chẳng còn dùng ví dụ mà nói cùng các ngươi nữa, nhưng khi ấy Ta sẽ nói rõ ràng về Cha cho các ngươi” (câu 25).

Câu hỏi suy ngẫm: Trước khi lìa môn đệ để lên thập tự giá, Chúa Giê-xu đã hứa ban cho môn đệ những phước hạnh nào? Điều gì bảo đảm cho những lời hứa đó? Bạn cần làm gì để luôn nhận lãnh những phước hạnh Chúa hứa ban?

Từ câu 25 đến hết chương 16 là lời kết của bài giảng của Chúa cho môn đệ. Trước khi lìa môn đệ để lên thập tự giá, Chúa Giê-xu đã khích lệ họ bằng lời hứa về những phước hạnh Chúa trao ban bởi vì Chúa nói rằng họ đã yêu Chúa và tin rằng Ngài từ Cha mà đến (câu 27b). Những phước hạnh này có vẻ lạ lẫm đối với các môn đệ. Trước hết, Chúa nói lâu nay Ngài dùng ẩn dụ, ngụ ngôn để minh họa cho những chân lý thuộc linh, nhưng “giờ đến,” là thời điểm sau khi Chúa Thánh Linh giáng lâm, họ sẽ được học biết trực tiếp về Cha cách tỏ tường. Rồi “trong ngày đó,” môn đệ còn được đặc ân nhân danh Chúa Giê-xu mà cầu nguyện với Cha trên trời. Phước hạnh quý hơn hết mà Chúa Giê-xu cho họ biết là “chính Cha yêu thương các ngươi” (câu 27a). Và để bảo đảm cho những lời hứa trao ban phước hạnh được nói ra bởi Đấng từ Cha mà đến, Chúa khẳng định với môn đệ rằng: “Ta ra từ Cha mà đến thế gian; nay Ta lìa bỏ thế gian mà về cùng Cha” (câu 28).

Khi chưa tin Chúa, chúng ta sống trong lầm lạc của ý tưởng hư không nên không dám gọi Đức Chúa Trời là Cha. Trong tâm trí trước đây, chúng ta rất sợ Đức Chúa Trời, cứ nơm nớp lo “trời hành, trời phạt, trời trả báo…!” Nhưng ngày nay, khi đã tin nhận Chúa Giê-xu, mỗi chúng ta đều có thể nhân danh Chúa Giê-xu để cầu nguyện “Lạy Cha chúng con ở trên trời…” Chúng ta được đặc ân vô giá là dựa vào công đức của Chúa Giê-xu để thưa chuyện và cầu xin mọi điều với Cha Thiên Thượng của mình. Ngoài ra, chúng ta còn được ban Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời để có thể học biết về Ba Ngôi Đức Chúa Trời, được Chúa Thánh Linh soi sáng, dạy dỗ để biết Chúa, tin nhận Chúa, và sống theo Lời Ngài dạy. Thật là những đặc ân vô giá!

Trước khi chịu chết, sống lại, và thăng thiên, Chúa Giê-xu đã ân cần trao ban phước hạnh cho người theo Chúa. Chúa trao ban nhưng nhận lãnh hay không là do quyết định của mỗi chúng ta. Vì vậy, điều quan trọng là trên linh trình theo Chúa, mỗi chúng ta cần phải chuyên tâm đọc, học Kinh Thánh hằng ngày; nhân danh Chúa Giê-xu mà tương giao với Chúa mỗi ngày. Có như vậy thì phước hạnh Chúa hứa sẽ luôn tuôn tràn trên đời sống chúng ta.

Bạn có học Lời Chúa và tương giao với Ngài mỗi ngày không?

Tạ ơn Chúa vì những phước hạnh Ngài hứa ban cho các môn đệ ngày trước cũng là những phước hạnh mà con đang nhận lãnh mỗi ngày. Xin cho con luôn gắn bó với Chúa và Lời Chúa để phước hạnh cứ mãi tuôn tràn trên đời sống con.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

13 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page