top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Điều Đức Chúa Trời Ưa thích


Câu gốc: “Nhưng người nào khoe, hãy khoe về trí khôn mình biết Ta là Đức Giê-hô-va, là Đấng làm ra sự thương xót, chính trực, và công bình trên đất; vì Ta ưa thích những sự ấy, Đức Giê-hô-va phán vậy” (câu 24).

Câu hỏi suy ngẫm: Câu 24 cho biết Đức Giê-hô-va ưa thích những điều gì? Tại sao Chúa bảo chớ khoe về sự khôn ngoan, sức mạnh, và giàu có? Thước đo của một người nhận biết Chúa là gì?

Thi Thiên 51:16 cho chúng ta biết Đức Giê-hô-va chẳng thích các của lễ; và Ê-sai 5:7 cho biết Ngài ưa thích chính dân Ngài. Ở đây, Tiên tri Giê-rê-mi cho biết những điều Đức Giê-hô-va ưa thích là sự thương xót, chính trực, và công bình. Hay nói rõ hơn, vì Ngài là Đức Chúa Trời –Đấng luôn làm mọi sự với lòng thương xót, chính trực, và thực thi sự công bình trên đất. Sự thương xót chính là cảm xúc của một người cảm thấy xót xa trước hoàn cảnh bất hạnh của người khác. Còn công bình nói về cách cư xử theo đúng lẽ thật, không thiên vị. Và sự chính trực mô tả đời sống của người ngay thẳng, vô tư, không dối trá.

Tuyển dân Ít-ra-ên luôn tự hào họ là dân tộc khôn ngoan, giàu mạnh. Song Đức Giê-hô-va cho họ biết rằng sự khôn ngoan thật mà họ cần có là sự khôn ngoan nhìn biết Đức Giê-hô-va qua việc bày tỏ lòng thương xót, chính trực, và công bình. Nhưng trong thực tế, nếp sống họ đã không phản chiếu những điều Đức Chúa Trời ưa thích. Họ lừa phỉnh người lân cận để tìm lợi ích cho bản thân, không thương xót cho số phận người nghèo khó (2:34). Người có chức quyền thì không thi hành sự công bình (5:28), đời sống luôn chất chứa sự dối trá, thiếu ngay thẳng (9:3).

Thước đo để nhận biết một người có thật sự nhìn biết Đức Giê-hô-va hay không là xem trong đời sống người ấy có thể hiện lòng thương xót với người lân cận hay không, có sự chính trực trong lời nói và hành động hay không, và người ấy có thực thi được sự công bình trên đất hay chưa. Chúng ta vẫn tự hào rằng mình nhận biết Đức Giê-hô-va, đang thờ phượng Ngài, nhưng trong đời sống chúng ta vẫn thường tìm điều mình ưa thích, hơn là điều Đức Chúa Trời ưa thích. Trong gia đình, chúng ta vẫn chưa bày tỏ nếp sống chính trực. Trong trường học, chúng ta vẫn còn là những học sinh không ngay thẳng trong thi cử. Tại sở làm, mọi người vẫn nhìn thấy nơi chúng ta sự thiếu chân thật khi vẫn sử dụng những thủ đoạn, luồn lách trong kinh doanh. Chúng ta vẫn vô cảm trước hoàn cảnh bất hạnh của người lân cận… Nếu vẫn còn là như thế thì rõ ràng đời sống chúng ta vẫn chưa thật sự nhận biết Đức Giê-hô-va. Chúa Giê-xu dạy: “Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời” (Ma-thi-ơ 5:16).

Bạn đã thật sự nhận biết Đức Giê-hô-va theo đúng như Kinh Thánh bày tỏ chưa?

Lạy Chúa, Đấng làm ra sự thương xót, chính trực, và công bình trên đất, xin giúp con bày tỏ đời sống nhận biết Ngài qua việc thể hiện lòng thương xót, chính trực, công bình với những người lân cận, là những điều mà Ngài ưa thích.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

37 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page