top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Hãy Bắt Chước Tôi


Câu gốc: “Hãy bắt chước tôi, cũng như chính mình tôi bắt chước Đấng Christ vậy” (11:1).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô sai ông Ti-mô-thê đến Hội Thánh Cô-rinh-tô để làm gì? Vì sao ông có thể mạnh dạn kêu gọi “Hãy bắt chước tôi”? Bạn cần sống thế nào để có thể nói, “Hãy bắt chước tôi”?

Lời kêu gọi “Hãy bắt chước tôi” được tìm thấy ba lần trong Kinh Thánh (4:16; 11:1; Phi-líp 3:17), và cả ba lần đều là của Sứ đồ Phao-lô. Ông Ti-mô-thê là một người con thuộc linh của Sứ đồ Phao-lô (I Ti-mô-thê 1:2). Ông được Sứ đồ Phao-lô sai đến Hội Thánh Cô-rinh-tô không với mục đích gì khác hơn là “…nhắc lại cho anh em biết đường lối tôi trong Đấng Christ, và tôi dạy dỗ cách nào trong các Hội thánh khắp các nơi” (I Cô-rinh-tô 4:17). Nghĩa là ông Ti-mô-thê sẽ thay mặt Sứ đồ Phao-lô nhắc lại cho những tín hữu Cô-rinh-tô nhớ những điều vị sứ đồ đã dạy họ để thực hành nếp sống đạo trong Đấng Christ, và gương mẫu mà ông đã trung tín phục vụ Chúa tại các Hội Thánh.

Nếp sống của Sứ đồ Phao-lô hoàn toàn theo sự hướng dẫn của Chúa Giê-xu Christ. Ông đã bắt chước Đấng Christ trong suy nghĩ, lời nói, và cả cung cách phục vụ Đức Chúa Trời, nên ông có thể mạnh dạn đưa ra lời kêu gọi mọi người, “Hãy bắt chước tôi, cũng như chính mình tôi bắt chước Đấng Christ.” Cả cuộc đời của ông chỉ biết chuyên tâm thực hiện công tác truyền giảng Phúc Âm một cách khiêm nhường, và sẵn sàng đối diện với khó khăn, miễn sao Phúc Âm được rao ra cho nhiều người được nghe. Qua đó, một lần nữa ông nài khuyên các tín hữu tại Cô-rinh-tô hãy chấm dứt tình trạng phe đảng, “theo phe người này mà nghịch cùng người khác” (câu 6).

Khi chúng ta sốt sắng trong đức tin và làm theo Lời Chúa dạy, đó là lúc chúng ta đang nêu gương tốt cho mọi người, và vui mừng khi thấy người khác có thể bắt chước mình. Song cũng vẫn có những lần chúng ta yếu đuối, chiều theo xác thịt, sống sai với Lời Chúa dạy: gian dâm, ô uế luông tuồng, nói hành, bè đảng, tranh cạnh, ganh ghét… Những lúc ấy, người khác vẫn nhìn thấy, và chắc rằng chúng ta không thể nào mạnh mẽ để nói “Hãy bắt chước tôi.” Chúng ta cũng không thể nói với mọi người rằng hãy nghe lời tôi giảng dạy nhưng đừng nhìn xem điều tôi làm. Sứ đồ Phao-lô đã để lại gương sống quân bình, tiết độ trong đời sống bắt chước Chúa của ông. Nghĩa là không phải chỉ trong lúc ông rao giảng hoặc ở trong nhà hội, mà là trọn cả cuộc đời ông, trong mọi thời điểm, tại các Hội Thánh, như kinh nghiệm của trước giả Thi Thiên 119:112 “Tôi chuyên lòng làm theo luật lệ Chúa, Luôn luôn, và cho đến cuối cùng.” Nhiều người xung quanh chúng ta vẫn đang trông xem chúng ta là những gương mẫu đức tin để bắt chước. Hãy cẩn trọng trong nếp sống của mình.

Bạn có dám mạnh mẽ khuyên mời người khác “Hãy bắt chước tôi” không? Tại sao?

Lạy Đức Chúa Trời! Xin giúp con thực hành Lời Chúa mỗi ngày, để đời sống của con trở nên giống Chúa Giê-xu Christ nhiều hơn, và con có thể mạnh mẽ nói với người khác rằng “Hãy bắt chước tôi.”

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


228 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page