top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Tai Hoạ Thứ Ba: Muỗi


Câu gốc: “A-rôn cầm gậy đưa tay ra, đập bụi trên đất, bụi liền hóa thành muỗi, bu người và súc vật; hết thảy bụi đều hóa thành muỗi trong xứ Ê-díp-tô” (câu 17b).

Câu hỏi suy ngẫm: Tai vạ thứ ba xảy ra khác với hai tai vạ đầu tiên như thế nào? Bài học hôm nay cho bạn học biết thêm điều gì về Đức Chúa Trời, các thuật sĩ và Pha-ra-ôn? Bài học giúp gì cho đức tin của bạn?

Trong hai tai vạ đầu tiên, Đức Chúa Trời đã sai ông Môi-se và ông A-rôn đến mé sông Nile và cung điện để cảnh báo trước về tai vạ Chúa sẽ giáng trên toàn cõi Ai Cập. Nhưng Ngài đột ngột giáng tai vạ thứ ba xuống toàn xứ Ai Cập mà không cần cảnh báo trước. Ngài sai ông

Môi-se bảo ông A-rôn rằng: “Hãy đưa gậy anh ra, đập bụi trên đất, bụi liền hóa thành muỗi khắp cả xứ Ê-díp-tô.” Hai người làm y theo lời, thế là muỗi tràn vào, từ cung vua cho đến nhà dân, bu vào đốt từ người đến súc vật gây ngứa ngáy khó chịu và có nguy cơ truyền nhiều dịch bệnh. Đức Chúa Trời có quyền đoán phạt người chống nghịch Ngài với sự cảnh báo trước hoặc bất ngờ giáng họa trên họ. Phương cách và thời điểm đoán xét của Ngài không ai có thể lường trước. Đối địch với Chúa chỉ là sự chọn lựa của người ngu muội.

Lần này, các thuật sĩ cũng cố gắng cậy phù chú để hóa bụi thành muỗi nhưng hoàn toàn thất bại. Họ đã tâm phục khẩu phục và tâu cùng Pha-ra-ôn rằng: “Ấy là ngón tay của Đức Chúa Trời.” Họ xác nhận đây là việc do năng quyền và phép lạ của Chúa làm và nhận ra giới hạn từ thuật phù chú của mình. Dù thế lực đen tối có thể giúp các thuật sĩ làm được những việc lạ lùng ngoài khả năng của con người nhưng năng lực đó không thể so sánh với nguồn năng lực vô hạn của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Chúng ta có thể tin chắc và công bố với cả thế giới như ông Môi-se và ông A-rôn rằng: “Chẳng có ai giống như Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của chúng tôi” (Xuất Ê-díp-tô Ký 8:10).

Tuy Pha-ra-ôn thường lắng nghe lời bàn luận của các thuật sĩ nhưng vì cứng lòng, vua bịt tai trước lời chứng của họ về một Đức Chúa Trời năng quyền. Pha-ra-ôn tiếp tục chống lại mệnh lệnh của Đức Chúa Trời như Lời Chúa toàn tri đã phán trước cùng ông Môi-se và ông A-rôn. Khi con người cứng lòng với Chúa, mắt thuộc linh của người đó bị mù, không nhìn thấy chân lý và công việc tay Chúa làm. Chỉ những ai có tấm lòng mềm mại, mở lòng đón nhận Giê-hô-va Đức Chúa Trời; người đó sẽ nhìn thấy Chúa vĩ đại, Ngài đang hành động để bảo tồn cả thế giới xinh đẹp và đem ích lợi lớn nhất cho chính họ. Vì thế, càng bước đi với Chúa, chúng ta sẽ càng thêm lòng kính sợ, vâng phục, và biết ơn Ngài.

Bạn có thành tâm đón nhận Chúa và sống kính sợ, thuận phục Ngài không?

Lạy Chúa Toàn Năng là Đức Chúa Trời của con, xin Chúa mở mắt thuộc linh của con để con nhìn thấy Chúa và việc quyền năng của tay Chúa mỗi ngày, hầu cho con được thêm lòng kính sợ, biết ơn, và thuận phục Ngài luôn luôn.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

10 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page