top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Yêu Nhau: Không Giới Hạn Và Giới Hạn


Câu gốc: “Lại, điều tôi xin trong khi cầu nguyện, ấy là lòng thương yêu của anh em càng ngày càng chan chứa hơn, trong sự thông biết và sự suy hiểu” (câu 9).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô cầu xin hai điều nào cho tình yêu của các tín hữu tại Phi-líp? Hai điều này bổ sung cho nhau ra sao khi thực hành tình yêu thương? Tình yêu bạn dành cho anh chị em còn thiếu điều nào? Làm sao để bổ sung?

Hội Thánh trong thời kỳ đầu tiên đang chịu sự chống đối, bức hại của Đế quốc La Mã và những người theo Do Thái giáo. Tuy nhiên, điều Sứ đồ Phao-lô ưu tiên cầu xin cho Hội Thánh Phi-líp không phải là sự an toàn, nhưng là tình yêu của các tín hữu được tăng trưởng. Đối với ông, tình yêu thương là trọng tâm của đời sống Cơ Đốc, là điều thiết yếu và sống còn của Hội Thánh, là điều chỉ có thiếu chứ không bao giờ đủ. Điều đầu tiên khi Sứ đồ Phao-lô nghĩ đến tình yêu đó là “cầu nguyện” để xin Chúa ban tình yêu cho Hội Thánh Phi-líp. Đức Chúa Trời là tình yêu thương (I Giăng 4:8) và là Đấng duy nhất ban cho chúng ta tình yêu thương. Người không có Chúa không hiểu được yêu thương thật là gì và làm thế nào để yêu thương. Chính công việc của Chúa Thánh Linh hành động trong đời sống người theo Chúa đã sinh ra bông trái của tình yêu (Ga-la-ti 5:22), và chúng ta được kêu gọi sống yêu thương là vì chúng ta được sinh lại trong Chúa và mang lấy bản chất mới, bản chất yêu thương.

Tình yêu mà Sứ đồ Phao-lô cầu xin có hai đặc tính. Thứ nhất, tình yêu không giới hạn. Hơn ai hết, ông biết Phi-líp là một Hội Thánh yêu thương, nên ông xin Chúa cho tình yêu của họ “ngày càng chan chứa hơn.” Cho dù người họ yêu thương là ai, họ đáp ứng thế nào với tình yêu mà anh em dành cho họ không phải là vấn đề đáng quan tâm, điều cần hướng đến là tình yêu của anh em phải “ngày càng chan chứa hơn,” phải lớn lên, phải phát triển hơn. Tình yêu thật là bông trái của Thánh Linh, là sự sống, là sự tăng trưởng, không có điểm dừng, không có giới hạn. Thứ hai, tình yêu phải được thực hành “trong sự thông biết và sự suy hiểu.” Tình yêu không giới hạn của Cơ Đốc nhân có mối liên hệ chặt chẽ với sự hiểu biết Chúa, Lời Chúa, và đặt dưới sự hướng dẫn của Thánh Linh, là Thần Lẽ Thật. Tình yêu Cơ Đốc không giới hạn nhưng không mù lòa và ngu dốt. Tình yêu thật biết tha thứ, và cũng biết sửa phạt, tình yêu “không nghi ngờ sự dữ” (I Cô-rinh-tô 13:5), nhưng không có nghĩa không phân biệt điều tốt và điều xấu.

Tình yêu trong Hội Thánh cần phải được nuôi dưỡng trong sự soi sáng của Thánh Linh và Thánh Kinh để ngày càng chan chứa và đem đến vinh quang cho Chúa.

Bạn đang thể hiện tình yêu trong Hội Thánh ra sao?

Lạy Chúa, xin làm đầy dẫy lòng con bằng tình yêu thương, và tâm trí con bằng Lẽ Thật để con thể hiện tình yêu trong Hội Thánh dưới sự hướng dẫn của Thánh Linh.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

13 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page