top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Trở Thành Người Chúa Muốn


Câu gốc: “Vì Con đã truyền cho họ những Lời Cha đã truyền cho Con, và họ đã nhận lấy; nhìn biết quả thật rằng Con đến từ nơi Cha, và tin rằng ấy là Cha sai Con đến” (câu 8).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu đã thưa với Cha về đức tin của các môn đệ như thế nào? Điều này cho thấy Chúa biết rõ điều gì về đức tin của họ? Bạn làm gì để có thể trở thành người Chúa muốn?

Từ câu 6-19 là lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu cho môn đệ. Trong suốt ba năm chức vụ của Chúa, Ngài đã tỏ Danh Cha cho môn đệ, là những người vốn đã thuộc về Cha và Cha đã chọn họ giữa thế gian để ban cho Con (câu 6). Chúa Giê-xu đã nhận định về đức tin của các môn đệ rằng: “Hiện nay họ đã biết rằng mọi sự Cha đã giao cho Con đều là từ Cha mà đến” (câu 7). Và Chúa đã thưa với Cha rằng sở dĩ đức tin của họ được như vậy là nhờ các môn đệ của Ngài đã nhận lấy những Lời Cha mà Chúa đã truyền cho họ, họ đã vâng giữ Lời Cha, đồng thời qua lời Chúa, các môn đệ đã nhìn biết Chúa Giê-xu từ Cha mà đến và là Đấng Cha đã sai đến (câu 8).

Trước đó, dù Chúa Giê-xu đã dạy dỗ, bày tỏ cho môn đệ nhiều điều về Ngài và những việc sẽ xảy đến, nhưng họ vẫn không hiểu hết những gì Chúa nói. Thật ra, cho đến giờ này, đức tin của các môn đệ vẫn chưa được mạnh mẽ. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu là Đấng Toàn Tri, Ngài biết rõ đức tin đơn sơ đã bắt đầu hình thành trong các môn đệ, và khi Chúa Thánh Linh giáng lâm thì đức tin đơn sơ ấy sẽ trở nên mạnh mẽ, rồi chính những môn đệ này sẽ trở thành những nhà truyền bá Phúc Âm của Chúa Giê-xu khắp thế gian như lời Chúa kêu gọi từ ban đầu “Hãy theo Ta, và Ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người” (Mác 1:17). Quả thật, các môn đệ đã được Chúa biến đổi trở thành người Chúa muốn.

Lời Chúa trong Ê-sai 55:10-11 khẳng định rằng: “Vả như mưa và tuyết xuống từ trên trời và không trở lại nữa, mà đượm nhuần đất đai, làm cho sinh ra và kết nụ, đặng có giống cho kẻ gieo, có bánh cho kẻ ăn, thì lời nói của Ta cũng vậy, đã ra từ miệng Ta, thì chẳng trở về luống nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều Ta muốn, thuận lợi công việc Ta đã sai khiến nó.” Lời Cha do Chúa Giê-xu truyền chính là Kinh Thánh ban cho chúng ta ngày nay. Lời ấy là lời năng quyền, Lời đã biến những môn đệ bình thường ngày trước trở thành những người can đảm truyền bá Phúc Âm cho thế giới. Ngày nay, khi chúng ta trung tín đọc và học Kinh Thánh thì quyền năng của Lời Chúa cũng sẽ biến đổi chúng ta thành những người Chúa muốn, có ích cho Chúa và cho nhiều người.

Bạn có trung tín học Lời Chúa và bằng lòng để Chúa biến đổi bạn thành người Chúa muốn không?

Lạy Chúa, xin Chúa tha thứ vì con còn biếng nhác trong việc đọc và học Lời Ngài. Xin cho con thấy được quyền năng của Lời Chúa để con đầu phục dâng cuộc đời cho Chúa để Ngài biến đổi con trở thành người theo ý Ngài.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

20 views0 comments

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page