top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Cắt Bì Hay Không Cắt Bì


Câu gốc: “Anh em cũng chịu cắt bì trong Ngài, không phải phép cắt bì bởi tay người ta làm ra, nhưng là phép cắt bì của Đấng Christ, là lột bỏ tính xác thịt của chúng ta” (Cô-lô-se 2:11).

Câu hỏi suy ngẫm: Phép cắt bì có ý nghĩa gì? “Lòng chưa cắt bì” được hiểu như thế nào? Tại sao Chúa phán sẽ phạt dân Chúa dù họ đã chịu cắt bì? Bạn áp dụng bài học này thế nào?

Nghi thức cắt bì có ý nghĩa rất đặc biệt đối với tuyển dân Ít-ra-ên. Vì đó là lệnh truyền của Đức Chúa Trời và là dấu chỉ giao ước giữa Ngài với ông Áp-ra-ham cùng dòng dõi người (Sáng Thế Ký 17:10-14). Phép cắt bì là cắt bỏ phần da của cơ quan sinh dục nam, mang ý nghĩa cắt bỏ sự ô uế là bản chất cố hữu trong con người từ thuở sinh ra và bởi cha mẹ truyền lại. Phép cắt bì làm hình bóng cho sự biệt riêng mình khỏi những điều ô uế của bản tính xác thịt để có thể tương giao với Đức Chúa Trời.

Chúa phán trong câu 25-26 rằng: “Đức Giê-hô-va phán: Này, ngày đến, bấy giờ Ta sẽ phạt mọi kẻ chịu cắt bì mà lòng chưa cắt bì: Ê-díp-tô, Giu-đa, Ê-đôm, con cháu Am-môn, Mô-áp, và hết thảy những dân cạo tóc màng tang và ở nơi đồng vắng. Vì mọi dân tộc đều không cắt bì, còn cả nhà Ít-ra-ên chẳng cắt bì trong lòng.” Trong thời của Tiên tri Giê-rê-mi, dân Chúa vẫn còn tuân giữ nghi thức cắt bì này. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời quyết định sẽ trừng phạt họ vì họ chỉ giữ nghi thức cắt bì bên ngoài mà hoàn toàn quên ý nghĩa thuộc linh của nghi lễ. Lòng họ không còn hướng về Đức Chúa Trời, họ không còn giữ gìn và trân trọng mối tương giao với Ngài. Bên trong lòng mỗi người đều chất chứa những điều giả dối với nhau, với chính mình, và với cả Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời gọi tình trạng của dân Chúa là “lòng chưa cắt bì” (câu 25). Ngài không vui khi nhìn thấy dân Chúa sống trong tình trạng giả hình như thế. Điều Đức Chúa Trời mong muốn là dân Chúa phải sống đời sống nhận biết Chúa qua việc theo gương Chúa thực hành nếp sống công bình với Chúa và với nhau.

Ngày nay, chúng ta không phải giữ nghi lễ cắt bì như tuyển dân khi xưa. Song kể từ khi chúng ta bằng lòng xưng nhận Đấng Christ là Chúa của đời sống, thì chính Ngài sẽ “cắt bì” chúng ta, hiểu theo nghĩa bóng là lột bỏ tính xác thịt của chúng ta để chúng ta được tự do đến gần Đức Chúa Trời và tương giao với Ngài (Cô-lô-se 2:11). Đức Chúa Trời không muốn nhìn thấy chúng ta chỉ tôn thờ Ngài bằng môi miệng, hình thức, lễ nghi bên ngoài, nhưng Ngài muốn toàn thể con người chúng ta “…hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa…” (Lu-ca 10:27), và thờ phượng Ngài bằng tâm thần và lẽ thật (Giăng 4:23).

Bạn có thuộc những người được kể đến sẽ phải nhận hình phạt vì “cắt bì mà lòng chưa cắt bì” hay không?

Lạy Đức Chúa Trời! Xin cho con yêu Ngài bằng cả tấm lòng, linh hồn, sức lực, và trí lực của con, để Ngài vui lòng khi nhìn thấy đời sống con nhìn biết Ngài là Đức Giê-hô-va.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

10 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page