top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Thần Tượng Hư Không


Câu gốc: “Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp này, hoặc trong nước dưới đất” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:4).

Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Giê-rê-mi cho biết các thần tượng có nguồn gốc từ đâu? Các thần tượng mà Dân Ngoại thờ phượng bất năng ra sao? Ngược lại, Đức Chúa Trời là Đấng thế nào? Bài học nhắc nhở bạn điều gì trong cuộc sống?

Tiên tri Giê-rê-mi đã mô tả thật rõ ràng nguồn gốc của những thần tượng, đó là sản phẩm của những tay thợ khéo, thợ chạm, thợ vàng (câu 9). Chúng được làm nên từ gỗ trong rừng, vàng từ Ta-rê-si và U-pha dát mỏng xung quanh, và được khoát lên những chiếc áo màu xanh màu tím. Những từ “không” đã nói lên sự bất năng của những thần tượng, đó là không biết nói, không biết đi, không có quyền giáng họa hay ban phước (câu 5), không làm nên các tầng trời, không làm nên đất (câu 11). Và bản chất của thần tượng là “giả dối,” “hư vô,” “đồ đánh lừa” (câu 14-15). Đức Giê-hô-va phán dạy tuyển dân Ít-ra-ên cần có thái độ dứt khoác với các thần tượng đó, “Đừng sợ các thần ấy…” (câu 5), vì chúng sẽ bị diệt mất (câu 11, 15).

Ngược lại, Tiên tri Giê-rê-mi khẳng định Đức Chúa Trời là Đấng hằng sống chân thật, là Vua đời đời, đầy quyền năng và sức mạnh vô song, Danh Ngài cao cả quyền uy, chẳng có ai sánh được như Ngài. Ngài là Đấng Tạo Hóa khôn ngoan dựng nên vũ trụ và con người. Tạo vật phải phục vụ cho mục đích của Đấng Sáng Tạo; còn những gì tay con người làm ra là để phục vụ cho con người, nhưng nguyên tắc này thường bị con người đảo lộn! Mệnh lệnh của Đức Giê-hô-va truyền dạy: “Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp này, hoặc trong nước dưới đất” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:4), song con người vẫn làm ngơ và làm theo những điều lòng mình ưa thích.

Giống như dân Chúa lẫn Dân Ngoại đã phục vụ và thờ phượng những tượng chạm do chính tay họ làm ra, thì chúng ta dù không làm nên những tượng chạm để thờ, song vẫn còn nhiều điều trong cuộc sống như tiền bạc, vật chất, nhà cửa, xe cộ, điện thoại, địa vị, danh vọng, trò chơi điện tử, trang mạng, v.v… chi phối đời sống chúng ta. Thay vì tất cả điều đó chỉ là phương tiện phục vụ cho chúng ta để thờ phượng Đức Chúa Trời, thì nhiều lúc chúng ta đeo đuổi, thậm chí để chúng dần dần chiếm hữu toàn bộ tâm trí, sức lực, thời gian của chúng ta. Và như vậy, chúng ta đang ưu tiên tìm kiếm chúng thay vì trước hết, tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài (Ma-thi-ơ 6:33a). Hãy cẩn trọng, vì Lời Chúa cảnh báo: “Phàm kẻ nào làm hình tượng, và nhờ cậy nơi nó, đều giống như nó” (Thi Thiên 115:8).

Bạn đang đeo đuổi điều gì? Những thần tượng vô hình trong cuộc sống hay chính Đức Chúa Trời?

Kính lạy Đức Chúa Trời Chân Thần! Tạ ơn Chúa đã ban cho con sự khôn ngoan để nhìn biết và thờ phượng Ngài, xin giúp con cũng có thái độ đúng đắn với những thần tượng hư không để con sống đúng theo Lời Ngài truyền dạy.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

56 views0 comments

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page