top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Tai Vạ Thứ Năm: Súc Vật Bị Dịch Lệ


Nghe

Xuất Ê-díp-tô Ký 9:1-7

Câu gốc: “Vừa đến mai, Đức Giê-hô-va làm sự đó, hết thảy súc vật của người Ê-díp-tô đều chết, nhưng của dân Ít-ra-ên thì chẳng chết một con nào”(câu 6).

Câu hỏi suy ngẫm: Tai vạ súc vật bị dịch lệ xảy ra như thế nào? Vua Ai Cập phản ứng ra sao trong tai vạ này? Bạn được nhắc nhở điều gì trong cách Chúa tra tay giáng họa trên xứ Ai Cập?

Đức Giê-hô-va sai ông Môi-se đến ra mắt Pha-ra-ôn, yêu cầu vua cho người Ít-ra-ên đi phụng sự Ngài. Nếu vua từ chối, Ngài sẽ giáng dịch lệ trên súc vật như ngựa, lừa, lạc đà, bò, và chiên ở ngoài đồng của vua và người Ai Cập, chúng sẽ bị chết. Chúa cũng cho biết Ngài sẽ phân biệt súc vật của họ và của người Ít-ra-ên, chẳng có súc vật nào của tuyển dân sẽ bị chết. Đúng thời hạn đã giao ước, tức vào ngày hôm sau, mọi súc vật ở ngoài đồng bị chết như Lời Ngài đã phán trước (câu 6).

Người Ai Cập thờ nhiều loại súc vật, và tượng thần của họ có đầu là súc vật như thần trâu Apis và Mnevis, nữ thần bò Hathor, thần dê Khnum. Một lần nữa, tai vạ thứ năm này Chúa chủ ý cho người Ai Cập nhận biết thần tượng của họ vô dụng ra sao, và Chúa của người Ít-ra-ên năng quyền thế nào. Con người luôn cần có Đấng để tôn thờ. Tuy nhiên, khi không tôn thờ đúng Chân Thần mà tôn thờ một con người đã chết, hoặc những thần tượng hư không… thì cuộc đời cũng sẽ hư mất như thần tượng mình tôn thờ mà thôi.

Vua Ai Cập cứng lòng không cho dân Chúa ra đi trước khi thời gian đã định để tai họa ập xuống trên khắp xứ, làm tổn hại nặng nề về vật chất, và hậu quả là súc vật chết ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của dân chúng. Khi sự việc đã xảy ra, vua vẫn không tin Lời Đức Giê-hô-va đã phán, ông sai người đi xem xét các súc vật của người Ít-ra-ên để biết thực hư; khi biết quả đúng như vậy, nhưng vua vẫn không kính sợ Chúa và vẫn cứng lòng. Nhiều người đòi hỏi phép lạ và thử nghiệm Chúa nhiều lần, nhưng dù chân lý được bày tỏ rõ ràng thì sự cứng lòng của họ vẫn che khuất Ngài là Đấng họ cần thờ kính trong cuộc đời! Dù Chúa ra tay trừng phạt người Ai Cập nhưng Ngài vẫn bày tỏ lòng nhân từ trên họ. Chúa đã cho ông Môi-se đến cảnh báo, cho thời hạn để vua cân nhắc và cũng để mở đường cho những người Ai Cập tin kính Ngài được thoát nạn. Tất cả súc vật của người Ai Cập ở ngoài đồng đã bị chết nhưng còn một số súc vật sống sót nhờ được đưa về nhà (câu 19). Chúa là Đấng nhân từ và cũng là Đấng không thay đổi, Ngài không thỏa hiệp với bất cứ thế lực nào. Không ai có thể chống cự và thắng Ngài!

Suy ngẫm về tai vạ Chúa giáng trên dân Ai Cập, bạn thưa gì với Chúa hôm nay?

Cảm tạ Chúa vì Ngài là thiện, sự nhân từ Ngài còn đến đời đời! Con thật phước hạnh được làm con cái Ngài, nhận lãnh mọi sự ưu ái cũng như sửa dạy của Chúa yêu thương. Cầu xin Chúa giúp con kính sợ Ngài, bước đi trong sự tin cậy và vâng lời Ngài luôn luôn.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#FollowChrist

13 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page