top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Đấng Đáng Tôn Thờ
Câu gốc: “Lạy Đức Giê-hô-va, chẳng ai giống như Ngài! Ngài là lớn, Danh Ngài có sức mạnh lớn lắm… Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời thật; Ngài là Đức Chúa Trời Hằng Sống, là Vua Đời Đời” (câu 6, 10a).

Câu hỏi suy ngẫm: Sự mô tả song song hình ảnh của thần tượng và của Đức Chúa Trời cho thấy rõ điều gì? Tại sao đừng sợ các thần tượng? Bạn có quyết định gì trước lời nhắc nhở của Tiên tri Giê-rê-mi?

Trong phân đoạn Kinh Thánh này, song song với hình ảnh của thần tượng hư không, là hình ảnh và những công việc quyền năng của Đức Chúa Trời. Ngài là Chân Thần, là Đức Chúa Trời Hằng Sống, là Vua Đời Đời (câu 10). Chính Ngài là Đấng Tạo Hóa (câu 12-13), trong sự khôn ngoan, thông sáng của Ngài, muôn vật đã được dựng nên. Lời phán của Ngài có quyền năng khiến cho cả cõi thiên nhiên: gió, nước, mây mưa, sấm chớp… đều phải vâng lệnh Ngài. Với những việc quyền năng vô biên ấy, dù rằng Tiên tri Giê-rê-mi mô tả Đức Giê-hô-va song song với việc mô tả các thần tượng hư không, thì ai cũng thấy rõ chúng không thể so sánh với Đức Chúa Trời là Chân Thần, mà càng thể hiện rõ hơn sự hư không, giả dối, và không đáng cho loài người phải kính sợ. Cụm từ “chẳng có ai giống như Ngài” được lặp lại hai lần trong hai câu liên tiếp càng cho thấy địa vị vinh quang, độc tôn của Đức Giê-hô-va. Con người thật không đủ lời đủ tiếng để có thể diễn tả sự oai nghi,vinh quang, quyền năng của Ngài, khiến trước giả khi suy ngẫm về những công việc của Đức Chúa Trời thì chỉ có thể thốt lên rằng:“Chẳng có ai giống như Ngài” (câu 6-7). Duy nhất Danh Ngài xứng đáng để con người đem lòng kính sợ và tôn thờ.

Lời nhắc nhở của Tiên tri Giê-rê-mi: “Đừng sợ các thần ấy” (câu 5), và “Hỡi vua các nước! Ai chẳng nên sợ Ngài? Ấy là điều Ngài đáng được” (câu 7), bày tỏ một chân lý quan trọng, đó là con người cần phải đem lòng kính sợ Đức Giê-hô-va, là Đấng duy nhất có quyền ban phước xuống họa cho con người. Đây không phải là lẽ thật mới mẻ đối với người Ít-ra-ên, tuy nhiên họ vẫn thường quên đi điều quan trọng này, chính vì thế, thay vì kính sợ và tôn thờ Đức Chúa Trời, thì dân Chúa lại đem lòng kính sợ những tượng chạm do chính tay mình làm nên, không thở, không nói, không tự di chuyển và không có quyền ban phước hay xuống họa cho con người.

Lời nhắc nhở của Tiên tri Giê-rê-mi để giúp chúng ta quyết định trong lòng rằng chỉ duy nhất Đức Chúa Trời đáng cho chúng ta kính sợ và tôn thờ. Ngoài ra, chẳng có thần tượng hay con người nào xứng đáng. Đừng nhờ cậy những thần tượng, những người, những điều không thể đem lại phước hạnh và cũng chẳng có quyền lực nào trên chúng ta. Chúng ta là con cái yêu dấu của Đức Chúa Trời, chỉ lệ thuộc vào mình Ngài, là Đấng duy nhất có quyền trên đời sống chúng ta mà thôi.

Có thần tượng hữu hình hoặc vô hình nào đang chi phối bạn không?

Kính lạy Đức Chúa Trời Hằng Sống và Quyền Năng! Con nhận biết đời sống con thuộc Ngài là Chân Thần Duy Nhất, con nguyện lấy lòng kính sợ mà tôn thờ Ngài.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

17 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page