top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Những Việc Mầu Nhiệm Trước Giáng Sinh
Câu gốc: “Bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được” (Lu-ca 1:37).

Câu hỏi suy ngẫm: Hai người nữ được nhắc đến ở đây có đời sống đức tin ra sao? Những việc nhiệm mầu rất lớn và khó nào đã xảy đến với họ? Bạn học được gì về quyền năng của Chúa? Qua đó, có hy vọng nào cho những khó khăn mà bạn đang đối diện?

Trong câu chuyện này, Trước giả Lu-ca nhắc đến hai người nữ và những điều tự họ không làm được và không có được. Người thứ nhất là cô Ma-ri, “một người nữ đồng trinh…, đã hứa gả cho một người nam tên là Giô-sép...” Cô được thiên sứ báo tin là “sẽ chịu thai và sinh một con trai đặt tên là Giê-xu, Ngài sẽ trị vì đời đời…” Khi nghe như vậy thì cô thưa rằng: “Tôi chẳng hề nhận biết người nam nào, thì làm sao có được sự đó?” Khi đặt câu hỏi này, cô không hề nghi ngờ quyền năng của Chúa nhưng chỉ muốn biết những gì sẽ xảy ra cho mình. Thiên sứ đáp:

“…quyền phép Đấng Rất Cao sẽ che phủ ngươi… Bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được.” Sau khi nghe những lời này, cô Ma-ri đã trả lời với tấm lòng vâng phục, sẵn sàng làm theo ý Chúa: “Tôi đây là tôi tớ Chúa; xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền!”

Người thứ hai là bà Ê-li-sa-bét, một người cao tuổi, hiếm muộn, nhưng giờ đây cũng đã mang thai được sáu tháng. Đây là việc nhiệm mầu Chúa đã thực hiện cho bà, một người “công bình trước mặt Đức Chúa Trời, vâng giữ mọi điều răn và lễ nghi của Chúa một cách không chỗ trách được” (Lu-ca 1:6). Việc nhiệm mầu mà Chúa thực hiện trên đời sống của bà giúp bà được dự phần trong chương trình cứu chuộc nhân loại của Ngài khi bà sinh ra và nuôi dạy một người con “là tiên tri của Đấng Rất Cao… đi trước mặt Chúa, dọn đường Ngài” (Lu-ca 1:76).

Hai việc Đức Chúa Trời thực hiện trên đời sống của hai người nữ này thật sự là việc nhiệm mầu lớn. Đây là những người kính sợ Chúa, tin cậy Ngài, sẵn sàng vâng theo ý muốn của Ngài dù hoàn cảnh ra sao, và họ đã được Chúa đại dụng trong chương trình của Ngài.

Câu chuyện Giáng Sinh của Chúa Giê-xu đã bắt đầu bằng những việc nhiệm mầu, và việc nhiệm mầu đó được bảo đảm bằng lời công bố “không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được.” Trong chương trình của Chúa, những việc nhiệm mầu mà Ngài thực hiện trên đời sống của chúng ta sẽ biến đổi cuộc đời chúng ta mãi mãi, làm cho chúng ta được dự phần trong sự phục vụ Chúa một cách mạnh mẽ, lạ lùng, bởi quyền năng của Ngài, theo cách của Ngài. Trong mùa Giáng Sinh năm nay, mỗi chúng ta hãy dâng lên Chúa những nan đề, những ước ao, những điều chưa thể thực hiện được… Hãy tiếp tục dâng lên Chúa những lời khẩn nguyện và đặt lòng tin nơi Ngài.

Bạn có mong chờ những việc nhiệm mầu của Chúa trên đời sống mình trong mùa Giáng Sinh năm nay không?

Lạy Chúa, xin cho con đặt trọn niềm tin nơi quyền năng và tình yêu thương của Ngài để con cứ tiếp tục phục vụ Ngài mạnh mẽ hơn trong mùa Giáng Sinh này.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

6 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page