top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Kỷ Luật Trong Hội Thánh
Câu gốc: “Vì chưng có phải tôi nên đoán xét người ở ngoài sao? Há chẳng phải anh em nên đoán xét những người ở trong sao?” (câu 12).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô khuyên tín hữu Cô-rinh-tô nên đoán xét những ai? Lời khuyên này có mâu thuẫn với sự dạy dỗ của Chúa Giê-xu “Đừng đoán xét ai”? Bạn thực hiện những lời dạy này ra sao?

Khi Sứ đồ Phao-lô viết “đừng làm bạn với kẻ gian dâm,” ông không có ý nói chung mọi người thuộc đời này, vì Chúa không dạy con cái Chúa phải lìa bỏ thế gian. Tội lỗi của người đời thì chính Đức Chúa Trời sẽ xét đoán họ (câu 13). Song ông đặt câu hỏi để các tín hữu Cô-rinh-tô tự suy nghĩ và biết việc mình cần làm trong cộng đồng dân Chúa. Đối tượng ông đề cập là những người “ở trong,” nghĩa là những thuộc viên của Hội Thánh, họ phải là những người đã được Đức Chúa Trời gọi ra khỏi thế gian để sống một đời sống mới không còn “…gian dâm, hoặc tham lam, hoặc thờ hình tượng, hoặc chưởi rủa, hoặc say sưa, hoặc chắt bóp.” Thế gian không thiếu những việc làm như vậy. Nhưng nếu trong Hội Thánh cũng tồn tại những tội lỗi ấy là điều không thể chấp nhận được. Bởi vì nếu trong vòng những người được gọi là thánh đồ nhưng đời sống không có gì khác với người ngoại thì chẳng những không làm sáng Danh Chúa, mà còn không thể làm chứng về Chúa Giê-xu, Đấng có quyền năng biến đổi đời sống cho người khác được. Chính vì thế, Sứ đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa tại Cô-rinh-tô phải xét xử và kỷ luật những người tự xưng là anh chị em trong Chúa nhưng đời sống vẫn còn tà dâm, vô luân, tham lam, trộm cướp, chỉ muốn thu trữ cho mình, thờ hình tượng chọc giận Đức Chúa Trời (câu 10).

Lời khuyên này hoàn toàn không mâu thuẫn với lời dạy của Chúa Giê-xu: “Đừng đoán xét ai” (Lu-ca 6:37). Chúa Giê-xu dạy không được tự làm quan tòa kết án người khác. Còn ở đây, Sứ đồ Phao-lô dạy về kỷ luật trong Hội Thánh. Đây là việc làm thật sự cần thiết để giúp anh chị em thấy được tội lỗi, biết ăn năn, và được phục hồi; đồng thời cũng để giữ gìn sự thánh khiết của Hội Thánh Chúa. Nếu cứ im lặng hoặc dung dưỡng thì những tội lỗi này sẽ lây lan trong Hội Thánh. Điều này rất nguy hiểm.

Trong thực tế, nhiều lúc chúng ta rất dễ lên án những tội lỗi ngoài đời nhưng lại thờ ơ hoặc dung dưỡng tội lỗi trong Hội Thánh. Phần vì chúng ta vị nể, không muốn đụng chạm sợ mất lòng anh chị em, phần vì có thể chính chúng ta vẫn chưa có đời sống thánh khiết, chưa mạnh mẽ sống theo Lời Chúa dạy nên không dám nói. Ý thức được trách nhiệm về kỷ luật trong Hội Thánh trong lời dạy của Sứ đồ Phao-lô, giúp chúng ta cẩn thận giữ mình, cũng như có thái độ đúng đắn với những đời sống không xứng với nếp sống đạo trong Hội Thánh.

Bạn có chấp nhận dung dưỡng tội lỗi trong Hội Thánh vì muốn cầu an không?

Kính lạy Đức Chúa Trời! Xin cho con ý thức trách nhiệm của mình với gia đình thuộc linh để trước nhất gìn giữ bản thân và góp phần thanh tẩy những “men gian ác độc dữ” ra khỏi cộng đồng đã được Chúa cứu chuộc này.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

57 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page