top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Địa Vị Cao Trọng
Câu gốc: “Phao-lô, theo ý Đức Chúa Trời, được gọi làm sứ đồ của Đức Chúa Giê-xu Christ, cùng Sốt-then, anh em chúng ta, gửi cho Hội Thánh Đức Chúa Trời tại thành Cô-rinh-tô, tức là cho những người đã được nên thánh trong Đức Chúa Giê-xu Christ, được gọi làm thánh đồ…” (1:1-2a).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô gọi những tín hữu tại Cô-rinh-tô bằng danh xưng nào? Ý nghĩa của lời xưng nhận này là gì? Có sự nhắc nhở nào cho Cơ Đốc nhân trong địa vị cao trọng này?

Khi dạy các tín hữu Hội Thánh Cô-rinh-tô về vấn đề kiện cáo trước mặt người ngoại đạo, Sứ đồ Phao-lô đã nhấn mạnh địa vị “thánh đồ” của các tín hữu trong Chúa. Chúng ta sẽ cùng học về địa vị cao trọng này trước khi đi vào nội dung lời dạy của ông. Ngay đầu thư, Sứ đồ Phao-lô khẳng định những tín hữu Hội Thánh Cô-rinh-tô là “những người đã được nên thánh trong Đức Chúa Giê-xu Christ, được gọi làm thánh đồ” (1:2a). Trong địa vị mới cao trọng này, ông cho biết rằng họ được Đức Chúa Trời kể là những người công bình, sẽ đoán xét thế gian, cũng sẽ đoán xét các thiên sứ trong ngày chung cuộc (câu 1-3).

Không khó để chúng ta so sánh đời sống chúng ta trong Chúa Giê-xu ngày nay và đời sống cũ ngày trước. Chính Sứ đồ Phao-lô nhiều lần trong các thư tín của ông đã nhắc đi nhắc lại đời sống hư hoại của chúng ta trước khi tin nhận Chúa Giê-xu, để thấy được ân sủng của Đức Chúa Trời thật rất lớn lao khi hiện nay chúng ta được ở trong địa vị cao trọng nhờ công giá cứu chuộc của Chúa Giê-xu Christ. Từ một người “…vốn xa cách Đức Chúa Trời, và là thù nghịch cùng Ngài bởi ý tưởng và việc ác mình” nhưng nay nhờ máu quý báu cứu chuộc của Đấng Christ được “…hòa thuận, đặng làm cho anh em đứng trước mặt Ngài cách thánh sạch không vết, không chỗ trách được” (Cô-lô-se 1:21-22). Từ số phận bị xét đoán trước mặt Đức Chúa Trời trong ngày cuối cùng, nay được Ngài kể đến là những người công bình, sẽ đoán xét thế gian và các thiên sứ trong ngày cuối cùng.

Sứ đồ Phao-lô dạy những tín hữu tại Cô-rinh-tô để họ ý thức địa vị nên thánh mà họ nhận được qua công giá cứu chuộc của Chúa Giê-xu Christ. Lời nhắc nhở ấy cũng có mục đích giúp họ nhìn lại và có cách sống xứng đáng với địa vị thánh đồ, là người có đời sống được đổi mới thánh khiết bởi máu quý báu của Chúa Giê-xu để xứng đáng biệt riêng cho Đức Chúa Trời. Đây cũng là điều có giá trị đối với mỗi chúng ta. Ghi nhớ địa vị thánh đồ của mình sẽ giúp chúng ta có cách sống, cách nghĩ, và hành động tương xứng với địa vị chúng ta có được. Đồng thời cũng nhắc chúng ta nhớ về ân sủng lớn lao đã nhận lãnh từ Đức Chúa Trời để sống biết ơn Chúa và giữ gìn đời sống thánh khiết càng hơn.

Bạn có thường tạ ơn Chúa khi suy nghĩ về địa vị cao trọng mình đang có và cam kết sống xứng đáng với địa vị ấy không?

Kính lạy Đức Chúa Trời! Con ca ngợi ơn Chúa đã cứu con, ban cho con được “nên thánh trong Chúa Giê-xu Christ.” Xin giúp con sống xứng đáng với địa vị cao trọng này.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

12 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page