top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Lời Cảnh Báo Chí Tình
Câu gốc: “Nếu bây giờ, Ta đã giơ tay ra hành hại ngươi bệnh dịch, thì ngươi và dân ngươi đều đã bị diệt khỏi đất rồi” (câu 15).

Câu hỏi suy ngẫm: Đức Giê-hô-va yêu cầu Pha-ra-ôn làm gì? Chúa muốn Pha-ra-ôn và người Ai Cập biết gì về Ngài? Bạn được nhắc nhở gì qua lời cảnh báo của Chúa?

Đây là lần thứ sáu ông Môi-se và ông A-rôn đến trước mặt Pha-ra-ôn yêu cầu vua tha cho tuyển dân ra đi phụng sự Đức Giê-hô-va y theo lệnh của Ngài (Xuất Ê-díp-tô Ký 5:1; 7:16; 8:1; 8:20; 9:1; 9:13). Trong sự toàn tri, Chúa biết trước Pha-ra-ôn sẽ không cho tuyển dân đi. Tuy vậy, Ngài cũng đã trải lòng cảnh báo cho vua biết rằng Ngài sẽ giáng họa trên xứ Ai Cập để người Ai Cập nhận thức được ba điều sau đây: Thứ nhất, Đức Giê-hô-va của người Ít-ra-ên là Đấng có năng quyền tối thượng, không thần nào có thể so sánh được (câu 14). Năng quyền của Ngài sẽ được thi thố ở giữa xứ sở của họ. Chẳng những Ngài làm những việc phi thường trên đất mà còn tể trị quy luật thiên nhiên ở trên trời, làm mưa đá rơi xuống, là việc mà người ta chưa từng thấy từ khi lập quốc (câu 18).

Thứ hai, Ngài là Đấng tể trị mọi sự. Chúa nắm giữ sự sống và sự chết của họ. Nếu Chúa đưa tay hành hại họ bằng dịch bệnh, thì cả vua lẫn người Ai Cập đã bị tuyệt diệt hết rồi (câu 15). Chúa tể trị trên khắp đất, chính Ngài đã cho Pha-ra-ôn ở vị trí lãnh đạo người Ai Cập và có thẩm quyền cai trị trên người Ít-ra-ên. Việc giải thoát tuyển dân khỏi ách nô lệ tại Ai Cập để phục vụ Chúa thật không khó cho Ngài. Tuy nhiên, Chúa đã kiên nhẫn với họ và cho phép những sự việc này xảy ra, hầu cho Danh Ngài được biết khắp cả thiên hạ (câu 16).

Thứ ba, Chúa là Đấng yêu thương và đầy ân sủng trên vua và con dân Ai Cập. Mặc dù Chúa biết Ngài sẽ phải giáng họa cho vua và con dân Ai Cập nhưng Chúa cũng đã chỉ cho họ phương cách để giảm thiểu thiệt hại bằng cách đưa bầy súc vật và mọi thứ đang còn ở ngoài đồng về nhà (câu 19). Ngài cho họ một ngày để quyết định và thu xếp. Điều Ngài muốn ở họ là đức tin và sự vâng lời.

Học biết Chúa là Đấng năng quyền tối thượng không thần nào có thể so sánh, để chúng ta ngưỡng mộ và tôn thờ Đức Chúa Trời và chỉ một mình Ngài mà thôi. Học biết Chúa đang tể trị, cầm giữ mạng sống và là nguồn của mọi thẩm quyền, để chúng ta kính sợ và quy phục Chúa, sống bình an giữa những biến cố cuộc đời. Học biết Chúa yêu thương đầy ân sủng, để chúng ta dành trọn lòng tin yêu và biết ơn cho Ngài.

Qua đời sống của bạn, thiên hạ nhận biết Chúa là ai?

Lạy Chúa, con tôn ngợi và biết ơn Chúa là Đấng năng quyền, tể trị, và ân sủng cao vời! Xin giúp con sống kính sợ Chúa, luôn thuận phục ý Ngài; hầu cho qua đời sống con, năng quyền của Chúa được thi thố và thiên hạ nhận biết Ngài là Chân Thần độc tôn, cao cả, và họ sẽ quy phục Ngài.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

8 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page