top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Vâng Lời Chúa
Câu gốc: “Si-môn thưa rằng: Thưa Thầy, chúng tôi đã làm suốt đêm không bắt được chi hết; dù vậy, tôi cũng theo Lời Thầy mà thả lưới” (câu 5).

Câu hỏi suy ngẫm: Trong phân đoạn Kinh Thánh này, Chúa bảo ông Si-môn ba điều gì? Ông đáp lại Lời Chúa ra sao, và ông nhận được kết quả như thế nào? Bạn đã sống vâng lời Chúa trong năm 2018 thế nào? Bạn hứa nguyện gì với Chúa trong năm 2019?

Chúa Giê-xu bảo ông Si-môn ba điều: Thứ nhất, “Ngươi đem ra khỏi bờ một chút”; thứ hai, “Hãy chèo ra ngoài sau, thả lưới mà đánh cá” (câu 3-4); và thứ ba, “Đừng sợ chi, từ nay trở đi, ngươi sẽ nên tay đánh lưới người” (câu 10). Khi Chúa mượn thuyền của ông Si-môn, ông có thể từ chối vì ông đã đánh cá cả đêm quá mệt mỏi, và ông cũng đang bận giặt lưới. Khi Chúa bảo ông chèo ra sâu thả lưới, ông càng có lý do hợp lý hơn để từ chối, vì với kinh nghiệm, ông biết đánh cá ở hồ Ghê-nê-xa-rết phải thả lưới gần bờ và phải thả lưới ban đêm mới có cá. Hơn thế nữa, họ đã đánh cá cả đêm mà không được gì. Lời phán của Chúa hoàn toàn không phù hợp với kinh nghiệm và sự hiểu biết của ông, nhưng lạ lùng thay, ông vẫn vâng lời Chúa, “dù vậy, tôi cũng theo Lời Thầy mà thả lưới.” Ông Si-môn vâng lời Chúa ngay cả khi ông không hiểu trọn vẹn ý Ngài. Và sự vâng lời của ông hoàn toàn trọn vẹn khi ông vâng theo tiếng gọi của Chúa, “bỏ hết thảy mà theo Ngài” (câu 10-11).

Mỗi bước trong sự vâng lời của ông Si-môn đã đem đến những kết quả vĩ đại. Khi ông vâng lời Chúa để Chúa sử dụng thuyền, ông nghe được lời Chúa dạy. Khi ông vâng lời Chúa thả lưới, không những ông thu được nhiều cá, mà còn chứng kiến phép lạ của Chúa cho ông. Kết quả của hai lần vâng lời, đã cho ông biết rằng ông là “người có tội” (câu 8). Khi nghe Lời Chúa, thấy phép lạ Ngài làm, đức tin ông lớn lên, và khi Chúa kêu gọi ông trở nên tay đánh lưới người, ông vâng lời và bỏ hết thảy mà theo Ngài. Khi vâng lời, Chúa đã làm cho ông Si-môn từ một người đánh cá bình thường, trở nên Sứ đồ Phi-e-rơ đầy ơn sau này.

Nhìn lại năm 2018, mỗi chúng ta có giống như ông Si-môn đánh cá cả đêm mà không được gì không? Nhiều lúc chúng ta đã nghi ngờ Lời Chúa dạy mà không vâng lời. Chúng ta đã làm rất nhiều mà kết quả không được bao nhiêu vì chúng ta để Chúa Giê-xu ở ngoài những quyết định của mình. Ước mong năm 2019 sẽ là năm chúng ta luôn sống “Vâng Lời Chúa.” Khi chúng ta vâng lời Chúa, Ngài sẽ tuôn đổ phước hạnh vào cuộc đời chúng ta. Chúng ta sẽ kinh nghiệm được những việc lớn và khó Chúa ban cho. Chúng ta không những kinh nghiệm được phước hạnh vật chất như những thuyền đầy cá, mà còn được dự phần vào chương trình cứu rỗi vĩ đại của Ngài nữa.

Bạn có sẵn sàng thưa “vâng” với sự kêu gọi của Chúa chưa?

Kính lạy Chúa, con tạ ơn Cha vì tình yêu Ngài dành cho con. Xin cho con luôn nghe tiếng Chúa và vâng lời Ngài trong mọi hoàn cảnh; xin sử dụng con như công cụ hữu ích góp phần gây dựng vương quốc Ngài.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

13 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page