top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Niềm Tin Một Đức Chúa Trời Ba Ngôi


Nghe

Ma-thi-ơ 28:16-20Câu gốc: “Vì hiện nay chúng ta chỉ thấy mập mờ qua gương, đến bấy giờ chúng ta sẽ thấy tận mặt. Bây giờ chúng ta chỉ hiểu biết một phần, đến bấy giờ chúng ta sẽ biết hoàn toàn như Chúa biết chúng ta vậy” (I Cô-rinh-tô 13:12 BDM).

Câu hỏi suy ngẫm: Làm thế nào để lý giải niềm tin một Đức Chúa Trời Ba Ngôi?

Sự hiểu biết và lý luận của con người có giới hạn. Nhiều điều Kinh Thánh bày tỏ chúng ta thấy khó hiểu, như lẽ đạo Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Từ “Ba Ngôi” không có trong Kinh Thánh nhưng Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, và Chúa Thánh Linh được bày tỏ trong cả Kinh Thánh.

Đức Chúa Trời phán: “Ta là CHÚA, không có Đấng nào khác. Ngoài Ta không có Đức Chúa Trời nào khác” (Ê-sai 45:5a). “Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy lắng nghe: CHÚA, Ðức Chúa Trời của chúng ta, là CHÚA có một không hai” (Phục Truyền 6:4). Chúa Giê-xu bị coi là phạm thượng khi Ngài nói, “trước khi có Áp-ra-ham ta đã hiện hữu” (Giăng 8:58), “Ta với Cha là một” (Giăng 10:30), hay “Ai thấy Ta thì đã thấy Cha” (Giăng 14:9). Chỉ có một Đức Chúa Trời nhưng Đức Chúa Trời có ba Ngôi hay ba thân vị. Một số câu Kinh Thánh cũng cố cho lẽ đạo căn bản này của Cơ Đốc giáo: Khi sáng thế, Đức Chúa Trời phán: “Chúng ta hãy làm nên loài người như hình Ta và theo tượng Ta…” (Sáng Thế Ký 1:26). Chủ từ “Chúng ta” số nhiều chỉ Ba Ngôi, còn động từ “làm nên” ở số ít chỉ hành động của một Đức Chúa Trời. “Vừa khi chịu phép báp-tem xong, Đức Giê-xu liền bước lên khỏi nước. Kìa, bầu trời mở ra, Ngài thấy Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời giáng xuống như chim bồ câu đậu trên Ngài. Có tiếng từ trời phán rằng: 'Đây là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta hoàn toàn'” (Ma-thi-ơ 3:16-17). “Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ” (Ma-thi-ơ 28:19). Chúa Giê-xu phán: “Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên Ủi khác, để ở với các ngươi đời đời” (Giăng 14:16). Ba câu Kinh Thánh trên cho thấy rõ có Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, và Đức Thánh Linh—Ba Ngôi Đức Chúa Trời.

Một số hình ảnh minh họa lẽ đạo Đức Chúa Trời Ba Ngôi đồng đẳng, đồng bản thể như tam giác có ba góc, nước tồn tại dưới ba trạng thái rắn, lỏng và khí… Nhưng thật ra, không có ví dụ minh họa nào là trọn vẹn để lý giải Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Có những điều mầu nhiệm được mạc khải trong Kinh Thánh nhưng chúng ta không hiểu thấu, cho nên chúng ta cần lấy đức tin chấp nhận, bởi vì “đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy” (Hê-bơ-rơ 11:1). Có những điều lạ lùng chúng ta chỉ mới hiểu biết được một phần như thấy mập mờ qua gương; tuy nhiên, chúng ta sẽ biết hoàn toàn khi gặp mặt Chúa (I Cô-rinh-tô 13:9, 12).

Bạn có cố dùng lý trí để giải thích những điều mầu nhiệm thuộc linh không?

Cầu xin Chúa Thánh Linh soi sáng những điều con không hiểu thấu. Xin cho con có đức tin mạnh mẽ để tin những điều mầu nhiệm Ngài bày tỏ trong Kinh Thánh.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#learnandknowGod

46 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page