top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Hiệp Một Trong Công Tác Cứu Chuộc
Câu gốc: “…những người được chọn, theo sự biết trước của Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha, và được nên thánh bởi Đức Thánh Linh, đặng vâng phục Đức Chúa Giê-xu Christ và có phần trong sự rải huyết Ngài” (câu 1b-2).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phi-e-rơ viết thư này gửi cho ai? Ông gọi những độc giả của ông là gì? Ba Ngôi Đức Chúa Trời hiệp một trong công tác cứu chuộc con người như thế nào? Mục đích Đức Chúa Trời chọn chúng ta là gì?

Sứ đồ Phi-e-rơ viết thư này cho “những người kiều ngụ” sống rải rác trong khu vực Tiểu Á, tức Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay. Ngay đầu thư ông nhắc cho họ nhớ “danh phận” của mình để thêm lòng tin cậy và đặt niềm hy vọng vào Chúa cũng như trong cõi vĩnh hằng. Ông cho biết họ là “những người được chọn theo sự biết trước của Đức Chúa Trời.” Tiếp theo, ông nhấn mạnh công tác cứu chuộc là công việc của cả Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Đức Chúa Cha lựa chọn, Đức Chúa Con cứu chuộc, và Chúa Thánh Linh biệt riêng để trở nên thánh cho Danh Chúa. Đức tin của mỗi Cơ Đốc nhân đều có liên hệ đến Ba Ngôi Đức Chúa Trời vì cả Ba Ngôi đều hiệp một trong công tác cứu chuộc nhân loại. Có ba điều Sứ đồ Phi-e-rơ nhấn mạnh trong công tác cứu chuộc của Ba Ngôi Đức Chúa Trời:

(1) Chúng ta được chọn theo sự biết trước của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô cho biết: “Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ” (Ê-phê-sô 1:4). Chúa đã chọn chúng ta theo ân sủng và tình yêu của Ngài mà nhiều khi chúng ta không giải thích được, nhưng cảm tạ Chúa vì đã chọn chúng ta, và chúng ta sống vui mừng trong sự chọn lựa của Ngài.

(2) Chúng ta được chọn để vâng phục Chúa Giê-xu và dự phần trong máu quý giá của Ngài. Chính sự hy sinh đổ máu ra trên thập tự giá của Chúa Con mà chúng ta nhận được sự cứu rỗi qua sự tha thứ của Đức Chúa Trời. Không có sự đổ máu thì không có sự tha tội (Hê-bơ-rơ 9:22). Vì thế, công cuộc cứu rỗi của Chúa Giê-xu trên thập tự giá là rất quan trọng và đã trở thành động lực cho mọi sinh hoạt của Cơ Đốc nhân.

(3) Chúng ta được chọn để được nên thánh bởi Chúa Thánh Linh. Chúa Thánh Linh cáo trách tội lỗi và dẫn dắt chúng ta đến với thập giá cứu chuộc của Chúa Giê-xu để nhận sự tha thứ. Từ đó, chính Chúa Thánh Linh giúp đỡ, dẫn dắt chúng ta đi trên con đường nên thánh. Không có sự hiện diện của Chúa Thánh Linh trong đời sống, chúng ta không thể sống một đời sống nên thánh hài lòng Đức Chúa Trời được. Chính công việc của cả Ba Ngôi hiệp một trong công tác cứu chuộc giúp chúng ta kinh nghiệm được sự cứu rỗi thật và sống đời nên thánh trong Chúa.

Bạn có kinh nghiệm được công tác cứu chuộc của Ba Ngôi Đức Chúa Trời trên đời sống của bạn không?

Tạ ơn Đức Chúa Trời Ba Ngôi về công việc của Ngài đã chọn lựa, cứu chuộc, và giúp đỡ con được nên thánh. Xin Chúa tiếp tục hành động trong cuộc đời con.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

14 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page