top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Ba Ngôi Không Tách Biệt
Câu gốc: “Mọi sự Cha có, đều là của Ta; nên Ta nói rằng Ngài sẽ lấy điều thuộc về Ta mà rao bảo cho các ngươi vậy” (câu 15).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao còn nhiều điều Chúa Giê-xu chưa nói hết với môn đệ? Khi nào thì môn đệ được dạy dỗ về những điều đó? Lời Chúa dạy cho thấy Ba Ngôi Đức Chúa Trời không hề tách biệt như thế nào? Bạn nhận biết được công tác của ChúaThánh Linh trong đời sống mình ra sao?

Trước khi rời khỏi trần gian trở về với Cha, Chúa Giê-xu đã nhiều lần hứa với các môn đệ rằng Đức Chúa Trời sẽ ban Thần Lẽ Thật, tức Chúa Thánh Linh, cho họ. Khi Chúa còn ở với các môn đệ, Ngài dạy dỗ họ nhiều điều, và những chân lý ấy luôn phù hợp và cần thiết trong từng hoàn cảnh cuộc đời của họ. Tuy nhiên, còn nhiều điều Chúa chưa bày tỏ hết cho họ vì những điều ấy cao quá sức nên họ chưa thể hiểu nổi, vì thế Ngài phán rằng khi Thần Lẽ Thật là Chúa Thánh Linh đến sẽ dạy dỗ họ.

Chúa Giê-xu cho biết công tác của Chúa Thánh Linh là một công tác không hề tách biệt, mà gắn liền với Đức Chúa Cha và Chúa Giê-xu. Chúa Thánh Linh hướng dẫn con dân Chúa hiểu lẽ thật đến từ Đức Chúa Cha, và bày tỏ chức vụ của Chúa Giê-xu trên đất nhằm mang đến sự cứu chuộc cho nhân loại. “Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến” (câu 13). Ngài sẽ làm chứng về Chúa Giê-xu (Giăng 15:26), và cũng sẽ làm sáng Danh Chúa Giê-xu (câu 14). Rõ ràng công việc của Chúa Thánh Linh không hề tách biệt với Đức Chúa Cha và Chúa Giê-xu. Dù Chúa Giê-xu không còn sống trên đất trong thân xác con người nhưng Ngài vẫn hiện hiện qua Chúa Thánh Linh và mọi điều Chúa Thánh Linh bày tỏ đều đến từ Đức Chúa Cha. Lời dạy của Chúa Giê-xu cho thấy Ba Ngôi Đức Chúa Trời luôn hiệp một trong mọi công tác, không hề tách biệt.

Chính Chúa Giê-xu công bố rằng: “Mọi sự Cha có, đều là của Ta; nên Ta nói rằng Ngài sẽ lấy điều thuộc về Ta mà rao bảo cho các ngươi vậy” (câu 15). Chúa Thánh Linh sẽ lấy những điều thuộc về Chúa Giê-xu đến từ Đức Chúa Cha mà rao bảo cho chúng ta. Ngày nay, chúng ta có Lời dạy của Chúa qua Kinh Thánh, và chính Chúa Thánh Linh là vị Giáo Sư lớn sẽ giúp chúng ta hiểu được Lời Đức Chúa Trời cũng như biết được ý muốn Ngài trên đời sống chúng ta. Công việc hằng ngày của Chúa Thánh Linh trong đời sống con dân Chúa luôn gắn liền với Lời Chúa và không hề tách biệt với ý muốn của Đức Chúa Cha và Chúa Giê-xu. Khi chúng ta học và suy ngẫm Lời Chúa, chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự hiệp một của Ba Ngôi Đức Chúa Trời trong đời sống mình.

Bạn có kinh nghiệm rõ ràng sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh trong đời sống mình để làm trọn ý muốn của Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-xu không?

Cảm tạ Chúa đã ban Chúa Thánh Linh để hướng dẫn con hiểu được lẽ thật của Ngài. Xin giúp con kinh nghiệm được công tác không hề tách biệt của Ba Ngôi Đức Chúa Trời trong đời sống con.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

6 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page