top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Hiệp Làm Một
Câu gốc: “Con đã ban cho họ sự vinh hiển mà Cha đã ban cho Con, để hiệp làm một cũng như chúng ta vẫn là một” (câu 22).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu nhấn mạnh mẫu mực của sự hiệp một Ngài cầu xin Cha là gì? Tại sao Chúa nhấn mạnh đến sự hiệp một của các môn đệ như vậy? Bạn sống thế nào để lời cầu nguyện của Chúa thành hiện thực?

Câu 20-26 là lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu cho tất cả môn đệ trải qua mọi thời đại, là những người sẽ nghe lời chứng của các sứ đồ mà tin Chúa Giê-xu, trong đó có chúng ta ngày nay. Trong câu 20-23, Chúa Giê-xu nhấn mạnh 3 lần cụm từ “hiệp làm một,” cho thấy đây là mục đích của Chúa khi cầu xin Cha cho con dân Ngài.

Trong câu 21, Chúa nhấn mạnh mẫu mực của sự hiệp một là giống “như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha.” Đây không phải là sự liên hiệp như thế gian vẫn có nhưng là sự hiệp một thiêng liêng như Cha với Con. Khi mỗi người đều ở trong Chúa thì chúng ta sẽ hiệp làm một với nhau thật sự. Trong câu 22, Chúa nói Ngài ban cho môn đệ vinh quang của Cha ban cho Con với mục đích để chúng ta hiệp làm một cũng như Cha với Con vẫn là một. Đó chính là vinh quang của sự sống lại sau khi Chúa Giê-xu đã chịu thương khó và chịu chết. Vinh quang này Chúa đã ban cho tất cả chúng ta để chúng ta hiệp một với Chúa và với nhau. Trong câu 23, Chúa nói sự hiệp một giữa Cha, Con, và con dân Chúa với nhau là sự hiệp một toàn vẹn, bởi đó thế gian nhận biết Cha đã sai Con đến thế gian vì Cha yêu thương họ giống như Cha đã yêu Con (câu 23).

Tại sao Chúa nhấn mạnh đến sự hiệp một trong lời cầu nguyện của Ngài cho môn đệ? Vì Chúa biết chia rẽ, tranh cạnh là bản chất tội lỗi trong con người chúng ta. Các sứ đồ của Chúa đã từng tranh giành nhau chức vị lớn nhất khi Chúa được vinh quang! Hội Thánh Cô-rinh-tô ngày trước cũng rơi vào tình trạng chia rẽ trầm trọng. Và ngày nay, giữa con dân Chúa trong Hội Thánh hoặc trong các hệ phái chánh giáo với nhau cũng không thiếu những sự phân rẽ, bè phái, thiếu hiệp một. Chúa Giê-xu cầu xin cho chúng ta hiệp một là để cho thế gian tin chính Cha vì yêu thương họ nên đã sai Chúa Giê-xu đến thế gian (câu 21, 23). Hai yếu tố hiệp một và yêu thương trong đời sống con dân Chúa sẽ giúp thế gian nhìn biết Chúa. Ngược lại, khi chúng ta thiếu hiệp một, thiếu yêu thương nhau thì thế gian khó lòng thấy Chúa qua chúng ta. Hãy sống với Lời Chúa và cứ ở trong Chúa mỗi ngày để ai nấy có thể hiệp làm một với nhau.

Bạn bè và những người chung quanh thấy gì qua nếp sống của bạn?

Lạy Chúa, tạ ơn Chúa đã yêu thương con, hy sinh vì con. Con vô cùng cảm kích trước tấm lòng cầu nguyện của Chúa dành cho con. Xin cho con sống yêu thương, hiệp một với nhau để nhiều người biết Chúa qua đời sống con.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

9 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page