VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Những Đặc Ân Trong Chúa Cứu Thế


II Ti-mô-thê 1:9

 

Nghe AudioCâu gốc: “Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời (Ê-phê-sô 1:3).

Câu hỏi suy ngẫm: “Ở Trong Chúa Cứu Thế Giê-xu” có ý nghĩa gì theo Kinh Thánh và đối với bạn? Bạn có những đặc ân gì trong sự kết hợp với Chúa Cứu Thế trong niềm tin?

“Ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu” là một thực tại kỳ diệu. Đó là mối liên hệ nối kết, ràng buộc giữa Đấng cứu chuộc với người tín hữu. Kinh Thánh cho biết những đặc ân con dân Chúa được hưởng từ trước vô cùng Đức Chúa Trời đã ban ân sủng cho chúng ta trong Chúa Cứu Thế Giê-xu: “Ấy chính Chúa đã cứu chúng ta, đã gọi chúng ta bởi sự kêu gọi thánh, chẳng phải theo việc làm chúng ta, bèn là theo ý riêng Ngài chỉ định, theo ân điển đã ban cho chúng ta trong Đức Chúa Giê-xu Christ từ trước muôn đời vô cùng” (II Ti-mô-thê 1:9). Sau đây là một số đặc ân chúng ta nhận hưởng khi ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu:

Trong Chúa Cứu Thế, chúng ta được Đức Chúa Trời lựa chọn: “Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời” (Ê-phê-sô 1:4). Trong Chúa Cứu Thế chúng ta được Đức Chúa Trời yêu thương bằng một tình yêu không thể phân cách (Rô-ma 8:38-39). Trong Chúa Cứu Thế, chúng ta được cứu chuộc và được tha thứ mọi tội lỗi (Ê-phê-sô 1:7). Trong Chúa Cứu Thế, sự công chính của Ngài được kể cho chúng ta (II Cô-rinh-tô 5:21). Trong Chúa Cứu Thế, chúng ta được tái sinh làm con cái Đức Chúa Trời

(II Cô-rinh-tô 5:17; Ga-la-ti 3:26). Trong Chúa Cứu Thế, tất cả lời hứa của Đức Chúa Trời cho chúng ta đều thành tựu (II Cô-rinh-tô 1:20). Trong Chúa Cứu Thế, chúng ta được thánh hóa và được gọi là người thánh (I Cô-rinh-tô 1:2). Trong Chúa Cứu Thế, tất cả nhu cầu thật sự của chúng ta được chu cấp (Phi-líp 4:19). Trong Chúa Cứu Thế, chúng ta được sự bình an của Đức Chúa Trời gìn giữ (Phi-líp 4:7). Trong Chúa Cứu Thế, chúng ta được sự sống đời đời (Rô-ma 6:23). Trong Chúa Cứu Thế, chúng ta sẽ được sống lại khi Chúa đến (I Cô-rinh-tô 15:22). Trong Chúa Cứu Thế, chúng ta được hưởng những phước hạnh với Chúa đời đời “Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ” (Ê-phê-sô 2:6).

Kết hiệp với Chúa Cứu Thế là nền tảng của hạnh phúc và niềm vui đời đời. Bài học hôm nay chỉ trích dẫn vài câu Kinh Thánh, nhưng mỗi người cần dành thời gian tra xem Lời Chúa để thấy rõ những đặc ân Chúa dành cho chúng ta khi ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nhận biết những đặc ân kỳ diệu Chúa ban, chúng ta sẽ luôn biết ơn Chúa, tôn vinh Danh Ngài, và sống xứng đáng với những đặc ân ấy.

Bạn có biết những đặc ân lớn lao này bạn có được vì bạn “ở trong Chúa Cứu Thế” không?

Lạy Chúa, xin giúp con khám phá những lẽ thật cao trọng về đặc ân lớn lao được ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu và được ơn Ngài để sống xứng đáng với những đặc ân Chúa ban cho con.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#Salvation

12 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách