top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Bí Quyết Để Kết Quả


 Câu gốc: “Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong Ta và Ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài Ta, các ngươi chẳng làm chi được” (câu 5).

Câu hỏi suy ngẫm: Bạn có kinh nghiệm gì khi nỗ lực làm cho đời sống mình kết quả? Lời Chúa hôm nay cho bạn biết bí quyết nào để có đời sống Cơ Đốc nhân kết quả?

Mục đích đời sống Cơ Đốc nhân là kết quả để làm sáng Danh Chúa (Giăng 15:16). Trong Kinh Thánh từ “trái” mô tả những hành động bên ngoài của một người kết quả từ mối liên hệ giữa người tin Chúa với Chúa Cứu Thế. Nhiều người tin Chúa cảm thấy thất vọng trong việc sống đời sống kết quả cho Chúa. Họ nghĩ họ cần “phải làm” nhiều việc để kết quả. Họ nói: Tôi phải đọc Kinh Thánh, cầu nguyện nhiều hơn! Tôi phải đi nhà thờ, phải phục vụ, và dâng hiến nhiều hơn, v.v... Họ xưng tội, tái cam kết mỗi Chúa Nhật, nhưng rồi vẫn thấy mình thất bại. Họ thất vọng về chính mình. Họ thường đến nhà thờ với mặc cảm thất bại vì đã không làm điều lành họ muốn, nhưng làm điều ác họ không muốn. Vậy Cơ Đốc nhân phải làm gì để đời sống được kết quả?

Chúa Giê-xu dạy bí quyết để có đời sống kết quả là liên hiệp với Ngài: Chúa ở trong chúng ta và chúng ta ở trong Chúa. Cá nhân người tin Chúa không thể tự sinh ra trái, vì ngoài Chúa chúng ta không làm gì được. Nhánh khi liền với cây thì không cần làm gì mà chỉ yên nghỉ trong sự gắn bó của nó với cây để có sự sống và tự nhiên sinh bông trái. Những việc chúng ta làm mà chúng ta nghĩ là sẽ giúp chúng ta sinh trái như đọc, suy ngẫm Lời Chúa, cầu nguyện, và làm theo Lời Chúa là kết quả của mối liên hệ với Chúa, là “những phương tiện của ân sủng” chứ không phải là việc làm để chúng ta có thể sinh trái.

Lời cuối cùng của Chúa Giê-xu trên thập tự giá là “mọi việc đã được trọn” (Giăng 19:30). Chúa đã làm xong mọi việc chúng ta không thể làm được cho sự cứu rỗi và sự kết quả của đời sống Cơ Đốc nhân. Trước giả thư Hê-bơ-rơ viết: “Vì ai vào sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời, thì nghỉ công việc mình” (Hê-bơ-rơ 4:10a). Khi chúng ta tiếp nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời, chúng ta cần “nghỉ công việc mình” và để Chúa Thánh Linh hành động khiến chúng ta kết quả. Cơ Đốc nhân kết quả một cách tự nhiên qua mối liên hệ gắn bó với Chúa Cứu Thế Giê-xu “vì ngoài Ta, các ngươi chẳng làm chi được.” Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta xứng đáng trong Chúa Giê-xu! Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta nên thánh trong Chúa Giê-xu! Chúng ta cần giữ mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa để giữ sự thánh khiết và kết nhiều quả.

Bạn có cảm thấy thất vọng trong cố gắng làm cho mình tốt hơn để thành người xứng đáng với Chúa không?

Lạy Chúa, xin giúp con cứ ở trong Chúa, đừng tách tẻ khỏi Ngài, vì chỉ ở trong Ngài con mới kinh nghiệm đời sống đắc thắng tội lỗi và kết quả.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

90 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page