top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Đời Sống Kết Quả


 Câu gốc: “Vậy, hãy cậy Đức Chúa Giê-xu mà hằng dâng tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông trái của môi miếng xưng Danh Ngài ra” (Hê-bơ-rơ 13:15).

Câu hỏi suy ngẫm: Thế nào là một đời sống Cơ Đốc nhân kết quả? Bạn xét thấy kết quả đến từ mối liên hệ của bạn với Chúa như thế nào?

Tân Ước cho chúng ta thấy những thể hiện trong đời sống Cơ Đốc nhân kết quả:

1. Kết quả nhìn thấy ở sự phát triển tư cách Cơ Đốc nhân: Vì mục đích của đời sống Cơ Đốc nhân là trở nên giống Chúa, cho nên mọi đặc điểm phát triển trong đời sống Cơ Đốc nhân phản ánh tâm tính của Chúa là kết quả. Sứ đồ Phao-lô mô tả trái Thánh Linh gồm có: “Yêu thương, vui mừng, bình an, nhẫn nại, nhân từ, lương thiện, trung tín, nhu mì, tiết độ” (Ga-la-ti 5:22-23). Và Sứ đồ Phi-e-rơ nài khuyên con cái Chúa phát triển bảy đặc tính của đức tin là “nhân đức, học thức, tiết độ, nhịn nhục, tin kính, tình yêu thương anh em, lòng yêu mến” (II Phi-e-rơ 1:5-8). Đây là những đặc tính thể hiện đời sống đức tin kết quả của người tín hữu.

2. Kết quả nhìn thấy ở những việc lành (Cô-lô-se 1:10): Gia tăng trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời phải đi đôi với kết quả trong việc làm nhân đức thể hiện lòng quan tâm giúp đỡ người khác. Khi chúng ta học biết điều gì làm vui lòng Chúa và chúng ta làm thì việc làm đó là kết quả phù hợp với sự hiểu biết đó. Khi Sứ đồ Phao-lô nói ông bị dằn co giữa việc đi về với Chúa và sống trong đời này, ông nói tiếp tục sống có nghĩa là làm việc có kết quả (Phi-líp 1:22). Đời sống và việc làm của ông là kết quả của mối liên hệ với Chúa.

3. Kết quả qua sự làm chứng, đưa người khác đến với Chúa: Sứ đồ Phao-lô mong muốn đến La Mã để “gặt hái ít nhiều bông trái” ở đó (Rô-ma 1:13), và ông coi sự trở lại đạo của gia đình Sê-pha-na “là trái đầu mùa của xứ A-chai” (I Cô-rinh-tô 16:15). Đời sống chúng ta kết quả qua những người chúng ta giúp họ biết Chúa và tin Chúa.

4. Kết quả thể hiện qua sự ngợi khen và cảm tạ Đức Chúa Trời: Sự ngợi khen và cảm tạ Chúa trong đời sống Cơ Đốc nhân là bông trái bày tỏ đời sống tin kính kết quả (Hê-bơ-rơ 13:15).

5. Kết quả qua sự dâng hiến hỗ trợ công việc Chúa: Sứ đồ Phao-lô gọi nghĩa cử lạc hiến quyên góp tiền giúp đỡ con cái Chúa nghèo khổ ở Giê-ru-sa-lem là quả phước (Rô-ma 15:28). Trong Thư Phi-líp, ông cảm ơn các tín hữu ở đây vì họ hỗ trợ tài chánh cho giáo vụ của ông. Ông nói hành động dâng hiến của họ là kết quả của đời sống của họ (Phi-líp 4:17).

Những quả nào chưa nảy nở trong đời sống của bạn?

Tạ ơn Chúa giúp con biết chính mối liên hệ gắn bó với Ngài mang lại kết quả trong đời sống đức tin của con. Xin làm nẩy nở thêm những bông trái con chưa có để làm sáng Danh Ngài trong đời sống con.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

11 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page