top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Ở Trong Chúa


 Câu gốc: “Người nào ăn thịt Ta và uống huyết Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong người” (câu 56).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu tuyên bố về Ngài thế nào? Vì sao Chúa kêu gọi mọi người phải “ăn thịt Ta” và “uống huyết Ta”? Điều đó có ý nghĩa gì? Bạn có kinh nghiệm gì về mối liên hệ “ở trong Chúa”?

Trong Phúc Âm Giăng chương 6, nhiều lần Chúa Giê-xu tuyên bố Ngài là bánh của sự sống (câu 35, 48), là bánh từ trời xuống (câu 41), là bánh hằng sống (câu 51). Chúa kêu gọi mọi người hãy ăn bánh ấy thì sẽ không hề đói nữa và nhận được sự sống đời đời. Ngài cho biết: “Ai ăn thịt và uống huyết Ta thì được sự sống đời đời; nơi ngày sau rốt, Ta sẽ khiến người đó sống lại” (câu 54).

Có lẽ ngày nay nhiều người cũng giống như người Giu-đa lúc bấy giờ, không hiểu được điều Chúa nói (câu 52). Nhưng nếu ai được lớn lên trong nền văn hóa có nghi thức dâng tế lễ thì sẽ hiểu được vì sao Chúa Giê-xu phán phải ăn thịt và uống huyết Ngài. Ngày xưa, sau khi dâng tế lễ xong thì cả thầy tế lễ và dân chúng đều được dự phần “ăn” thịt của con sinh tế với niềm tin rằng họ nhận lấy sức sống từ vị thần mà họ vừa dâng sinh tế cho. Vì thế, dựa vào sự hiểu biết và niềm tin đó cùng với bối cảnh lúc ấy, khi đoàn dân đến tìm Chúa và thắc mắc về “bánh,” nên Chúa Giê-xu phán Ngài là “bánh hằng sống” và họ cần phải “ăn thịt” và “uống huyết” Ngài. Vì chỉ những ai “ăn thịt của Con Người” và “uống huyết Ngài” thì sự sống của Chúa mới ở trong người đó (câu 53).

Chúa Giê-xu cũng khẳng định rõ: “Người nào ăn thịt Ta và uống huyết Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong người” (câu 56). Để được ở trong Chúa, nhận lấy sự sống từ Ngài và có mối liên hệ với Ngài thì chúng ta phải “ăn thịt” và “uống huyết” Ngài. “Thịt” của Chúa chỉ về thân xác mang nhân tính con người trọn vẹn của Ngài, còn “huyết” chỉ về sự sống Ngài ban cho chúng ta. Vì thế, khi Chúa dạy chúng ta phải “ăn thịt” và “uống huyết” Ngài, là dạy chúng ta phải học lấy nhân tính của Chúa qua cách sống, cách cư xử để nuôi dưỡng đời sống tâm linh của mình, và cũng nhận lấy sự sống đời đời qua việc tin vào dòng huyết báu Chúa đã đổ ra vì tội lỗi của chúng ta. Từ đó, chúng ta được ở trong mối liên hệ với Chúa và Ngài ở trong chúng ta. Cuộc sống chúng ta sẽ không thuộc về chúng ta nữa, nhưng chúng ta sống bởi Chúa và vì Chúa (câu 57). Chính Sứ đồ Phao-lô đã kinh nghiệm điều này khi ông thốt lên rằng: “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi...” (Ga-la-ti 2:20a). Đó cũng phải là kinh nghiệm của mỗi chúng ta.

Bạn có đang ở trong mối liên hệ với Chúa Giê-xu không? Bạn kinh nghiệm sự sống trong Chúa thế nào?

Tạ ơn Chúa vì Ngài đã sẵn sàng trở thành người để chết cho con và ban cho con sự sống đời đời khi con tiếp nhận Ngài. Xin Chúa giúp con cứ ở mãi trong mối liên hệ với Ngài.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


194 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page