top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Liên Kết Với Gốc


 Câu gốc: “Hãy cứ ở trong Ta, thì Ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho, thì không tự mình kết quả được, cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trongTa, thì cũng không kết quả được” (câu 4).

Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Chúa Giê-xu dùng hình ảnh cây nho để ví sánh mối liên hệ giữa Ngài với Cơ Đốc nhân? Nếu một nhánh nho không liên kết với gốc thì sẽ ra sao? Đời sống Cơ Đốc nhân muốn kết quả thì phải thế nào?

Cây nho là hình ảnh quen thuộc và tiêu biểu cho người Do Thái. Do đó, Chúa Giê-xu dùng hình ảnh này để ví sánh mối liên hệ giữa Ngài với những người tin Chúa. Ngài phán, “Ta là gốc nho thật,” và tiếp tục lặp lại “Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh” để nhấn mạnh Ngài chính là nguồn của sự sống mà mỗi Cơ Đốc nhân được ví như nhánh nho cần phải gắn liền với Ngài. Chắc chắn người Do Thái hiểu rõ rằng một nhánh nho muốn kết quả phải gắn liền với gốc nho để nhận lấy nhựa sống mà tăng trưởng và sinh trái. Vì thế, Chúa lấy hình ảnh đó nhắc nhở họ phải liên kết với chính Ngài như nhánh nho gắn liền với gốc nho để được kết quả. Một nhánh nho không tự mình kết quả được nếu không dính vào gốc nho (câu 4). Cũng vậy, một Cơ Đốc nhân nếu không sống trong mối liên hệ với Chúa thì đời sống sẽ không kết quả, vì Chúa phán “ngoài Ta, các ngươi chẳng làm chi được” (câu 5).

Từ khi tin Chúa, chúng ta bước vào mối liên hệ với chính Chúa Cứu Thế của mình, và nếu chúng ta không duy trì mối liên hệ ấy thì đời sống tâm linh sẽ không thể lớn lên và kết quả. Chúa Giê-xu là gốc nho, là nguồn sống mà mỗi Cơ Đốc nhân là nhánh nho phải gắn liền để nhận lấy nhựa sống, tăng trưởng, và sinh trái. Vì nếu nhánh nào không kết quả thì người trồng nho là Đức Chúa Trời sẽ tỉa sửa và chặt bỏ. Do đó, chúng ta phải tự xét xem mình còn liên kết với gốc nho là chính Chúa không, đời sống chúng ta có kết quả cho Ngài không? Nếu không ở trong Chúa thì sẽ bị ném ra ngoài nhánh khô và người ta quăng vào lửa cho nó cháy (câu 6). Ngược lại, Chúa hứa rằng: “Các ngươi cứ ở trong Ta, và những Lời Ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được điều đó” (câu 7).

Nhiều Cơ Đốc nhân ngày nay dù vẫn đi nhà thờ, vẫn tham gia các sinh hoạt của Hội Thánh trong ngày Chúa Nhật, nhưng các ngày còn lại trong tuần thì dường như không liên kết với Chúa và đời sống không hề mang đến kết quả gì cho Ngài. Hành trình theo Chúa là một hành trình gắn liền với Ngài và sống trong mối liên hệ với Ngài chứ không phải là đi theo một tôn giáo. Vì thế, chúng ta phải chắc rằng mình luôn gắn liền với gốc nho chính là Chúa Giê-xu.

Bạn có đang liên kết với gốc nho và kết quả cho Chúa không?

Lạy Chúa Thánh Linh, xin nhắc nhở con để con biết giữ mình ở trong mối liên hệ với Chúa Cứu Thế Giê-xu là gốc nho, là nguồn nhựa sống cho cuộc đời con để con được tăng trưởng và kết quả cho Ngài.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

14 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page