top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Đời Sống Biến Đổi


 Câu gốc: “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới” (câu 17).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô kêu gọi khi Chúa Giê-xu chịu chết vì mọi người thì mọi người phải thế nào? Từ đó đời sống Cơ Đốc nhân cần phải được biến đổi ra sao? Bạn thấy đời sống mình được đổi mới thế nào từ khi tin Chúa?

Tình yêu của Chúa Cứu Thế Giê-xu quá tuyệt vời, không gì có thể so sánh được vì Ngài sẵn sàng chịu chết thay cho toàn thể nhân loại. Và sự hy sinh của Chúa trên thập tự giá một lần đủ cả để cứu mọi người tin (Rô-ma 6:10). Vậy nên, vì Chúa đã chịu chết vì mọi người thì mọi người cũng đều đã chết trong Ngài và với Ngài (câu 14). Điều này có nghĩa là chúng ta được liên hiệp với Chúa trong sự chết của Ngài, con người cũ của chúng ta bị đóng đinh vào thập tự giá với Chúa, và mọi tội lỗi trong đời sống chúng ta phải bị tiêu diệt (Rô-ma 6:6).

Trong thư Rô-ma chương 6, Sứ đồ Phao-lô trình bày chân lý rất rõ về việc một người tin Chúa thì phải chết đối với tội lỗi và sống lại một đời sống mới trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đó là một đời sống được biến đổi, không sống cho chính mình hay vì mình, mà sống cho Đấng đã chết và sống lại cho mình (câu 15, Ga-la-ti 2:20). Vì con người cũ của chúng ta đã chết với Chúa và chúng ta sống với con người mới thì chúng ta cũng phải có cái nhìn được đổi mới. Chúng ta “không đánh giá một ai theo cách loài người nữa” (câu 16a BTTHĐ). Đời sống chúng ta phải được biến đổi hoàn toàn từ trong cách nhìn, cách suy nghĩ, lời nói, và cả hành động. Chúng ta phải có cái nhìn đổi mới đối với những người xung quanh. Chúng ta phải nhìn mọi người với ánh mắt và tấm lòng yêu thương như Chúa của chúng ta đối với họ.

Từ khi tin Chúa, chúng ta trở nên một tạo vật mới trong Ngài, vì thế mỗi ngày đời sống chúng ta phải được biến đổi, những điều gì cũ phải để cho nó chết đi, và mọi sự chung quanh cuộc đời chúng ta đều phải trở nên mới (câu 17). Mục đích cuộc đời chúng ta cũng phải thay đổi. Ưu tiên trong cuộc sống cũng phải thay đổi. Chúng ta sống dưới đất nhưng không còn chú tâm hướng về thế gian nữa, nhưng hướng về sự sống vĩnh cửu nơi thiên đàng. Khi chúng ta ở trong Chúa, sống một đời sống mới biến đổi thì chúng ta sẽ trở thành một nhân chứng cho quyền năng biến đổi của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đã có rất nhiều người kinh nghiệm được sự biến đổi diệu kỳ này. Sự biến đổi chỉ có thể xảy ra trong Chúa Giê-xu, nhờ đó mà Danh Chúa mới được rao ra và nhiều người biết đến.

Là con cái Chúa, bạn có thật sự để con người cũ tội lỗi của mình chết đi chưa? Bạn có đang sống một đời sống mới được biến đổi trong Chúa không?

Lạy Chúa Giê-xu yêu dấu, con cảm tạ Ngài vì tình yêu hy sinh cứu chuộc của Chúa để con có thể trở thành một tạo vật mới trong Chúa. Xin Chúa giúp con luôn được biến đổi mỗi ngày và sống cho Ngài.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

280 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page