top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Cầu Xin Sự Khôn Ngoan


 Câu gốc: “Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho” (Gia-cơ 1:5).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ê-li-hu bày tỏ sự kính trọng với người cao tuổi ra sao? Ông đã sử dụng sự khôn ngoan nào để đối đáp? Làm sao để có sự khôn ngoan thật? Mối quan hệ giữa người già và người trẻ trong Chúa phải thế nào?

Tuy ông Ê-li-hu vẫn tự cho rằng ông có sự khôn ngoan hơn ông Gióp và ba người bạn cao tuổi của ông Gióp, nhưng ông cũng bày tỏ sự kính trọng đối với họ. Ông đã phải kiên nhẫn chờ đợi những người cao tuổi tranh luận xong mới dám nêu ý kiến (câu 4). Mở đầu lời phát biểu, ông cũng tỏ vẻ e dè, sợ sệt (câu 6). Ông cũng nghĩ rằng người lớn tuổi có nhiều kinh nghiệm, nên sẽ nói lời khôn ngoan (câu 7). Nhưng sau khi nghe các vị cao niên tranh luận, ông đã nhận định rằng do họ thiếu khôn ngoan nên tất cả đều bế tắt trong vấn đề của ông Gióp. Ông Ê-li-hu kết luận: “Không phải người có tuổi nào cũng khôn ngoan, bậc cao niên nào cũng hiểu điều ngay lẽ phải” (câu 9 BTTHĐ). Rồi ông Ê-li-hu nêu lên một chân lý quan trọng, ấy là sự khôn ngoan của con người dù là cao tuổi hay trẻ tuổi, đều do “Đấng Toàn Năng” ban cho (câu 8). Nhưng đáng tiếc là ông nhận biết chân lý mà không sống đúng với chân lý ấy, ông vẫn dùng sự khôn ngoan riêng của mình để tranh luận.

Lời Chúa dạy: “Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự tri thức” (Châm Ngôn 1:7). Vì vậy, con dân Chúa phải cầu nguyện, xin sự khôn ngoan của Chúa hướng dẫn trước khi bắt đầu làm bất cứ việc gì. Ngày nay, sự phát triển khoa học rất nhanh, ngôn ngữ, văn hóa thay đổi không ngừng, điều này ảnh hưởng đến lối sinh hoạt, thờ phượng, và truyền giảng của con dân Chúa. Cầu xin Chúa cho chúng ta nhận biết sự yếu kém của mình, hết lòng nương cậy Đức Chúa Trời và xin Ngài cho chúng ta sự khôn ngoan của Ngài. Lời Chúa phán: “Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho” (Gia-cơ 1:5).

Ngoài ra, bài học cũng nhắc những người trẻ phải kính trọng người cao tuổi. Đừng vì có bằng cấp cao hơn, hay được đào tạo ở những trường lớp tốt hơn mà thiếu tôn trọng họ. Những kinh nghiệm sống, những kinh nghiệm đức tin của người cao niên luôn để lại cho những người trẻ những bài học khôn ngoan vô giá. Ngược lại, những người cao tuổi cũng nên tôn trọng ý kiến của những người trẻ và cho họ cơ hội bày tỏ suy nghĩ, quan điểm hay cơ hội thực hiện những ước mơ của họ, dù đôi khi cũng có những thiếu sót, vấp ngã.

Bạn có cầu xin sự khôn ngoan của Chúa trong lời nói, việc làm hằng ngày không?

Lạy Chúa, tạ ơn Chúa vì tình yêu Ngài cho con. Xin \ cho con sự khôn ngoan để con có những quyết định đúng, làm sáng Danh Chúa. Xin cho con luôn kính trọng người cao tuổi và cảm thông chấp nhận người trẻ.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

21 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page