top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Không Hưởng Được Nước Đức Chúa Trời


 Câu gốc: “Chớ tự dối mình: Phàm những kẻ tà dâm, kẻ thờ hình tượng, kẻ ngoại tình, kẻ làm giáng yểu điệu, kẻ đắm nam sắc,kẻ trộm cướp, kẻ hà tiện, kẻ say sưa, kẻ chưởi rủa, kẻ chắt bóp, đều chẳng hưởng được nước Đức Chúa Trời đâu” (câu 10).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô cho biết những ai không được hưởng Nước Đức Chúa Trời? Vì sao Sứ đồ Phao-lô nói “Chớ tự dối mình” (câu 10)? Có điều nào được liệt kê trong câu 10 mô tả về tình trạng của bạn?

Lẽ thật từ Kinh Thánh bày tỏ rằng “…bởi sự tin đến Đức Chúa Giê-xu Christ, …và họ nhờ ân sủng Ngài mà được xưng công bình nhưng không” (Rô-ma 3:21-24). Tuy nhiên, đang khi Sứ đồ Phao-lô viết thư cho những tín hữu tại Cô-rinh-tô, là những người đã đặt đức tin nơi Đức Chúa Giê-xu Christ, ông lại nhắc cho họ nhớ rằng: “Anh em há chẳng biết những kẻ không công bình chẳng bao giờ hưởng được nước Đức Chúa Trời sao?” (câu 9). “Kẻ không công bình” theo câu 1 thì họ là những người vô tín. Cụ thể đó là kẻ tà dâm, kẻ thờ thần tượng, kẻ ngoại tình, kẻ đồng tính luyến ái, kẻ trộm cắp, kẻ tham lam, kẻ say sưa, kẻ chưởi rủa, kẻ cướp giật.

Lời nhấn mạnh của Sứ đồ Phao-lô trong phần mở đầu câu 10 “Chớ tự dối mình,” cho chúng ta hình dung được trong đời sống của một số tín hữu Cô-rinh-tô mang danh là Cơ Đốc nhân nhưng họ không phải là Cơ Đốc nhân thật, vì đời sống họ vẫn còn chất chứa những điều không công bình như đã nêu. Họ đã tự lừa dối rằng có mặt trong nhà thờ là đủ, còn nếp sống đạo Cơ Đốc không quan trọng, bởi thế nên họ không chuyên tâm tập tành nếp sống tin kính. Ở đây, Sứ đồ Phao-lô không nói về những Cơ Đốc nhân thật đang còn vật lộn với các thói quen tội lỗi này, song điều ông trình bày nhằm cảnh cáo người Cô-rinh-tô rằng nếu họ cứ cố ý miệt mài trong sự gian ác, bất chính của một người vô tín, thì họ sẽ phải hứng chịu số phận cuối cùng giống như kẻ ác, đó là không xứng đáng thừa hưởng Nước Đức Chúa Trời.

Trong khi mọi Cơ Đốc nhân chân chính đang hướng lòng về Nước Đức Chúa Trời, trông mong đến ngày được hoàn toàn sở hữu vương quốc phước hạnh ấy, thì những ai đang cưu mang những việc không công bình đang đánh cược một điều có giá trị quá lớn lao. Thế nhưng trong thực tế vẫn tồn tại trong tập thể những người đã từng quỳ gối tuyên xưng đức tin nơi Đấng Christ nhưng vẫn tự lừa dối chính mình khi đời sống cứ ghì mài trong những điều gian ác thuộc về xác thịt. Chúa Nhật đi nhà thờ nhưng sáu ngày còn lại sống nếp sống của một người vô tín. Lời tuyên bố thật rõ ràng và dứt khoát “những kẻ không công bình chẳng bao giờ hưởng được Nước Đức Chúa Trời.”

Bạn có đang đánh đổi quyền làm công dân Nước Trời với một tội lỗi nào trong những tội đã liệt kê không?

Kính lạy Đức Chúa Trời Công Bình! Xin giúp con cẩn thận tra xét đời sống mỗi ngày, không dùng sự tự do Chúa ban cho để đeo đuổi những việc ác mà đánh mất đặc ân được vui hưởng Nước Đức Chúa Trời phước hạnh.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

42 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page