top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Người Nhà Của Đức Chúa Trời


 Câu gốc: “Dường ấy, anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ, và là người nhà của Đức Chúa Trời” (câu 19).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô gọi ai là người nhà của Đức Chúa Trời? Người nhà của Chúa được dựng nên trên nền tảng nào, và sẽ được dự phần gì trong nhà Chúa? Làm thế nào bạn biết mình là người nhà của Đức Chúa Trời? Bạn góp phần gì trong nhà Ngài?

Sau khi giải thích về sự phục hòa do Chúa Cứu Thế Giê-xu mang lại cho người Do Thái và Dân Ngoại, thì ở những câu kết của chương này, Sứ đồ Phao-lô khẳng định với những ngoại bang trở lại tin Chúa rằng: “Anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ, và là người nhà của Đức Chúa Trời” (câu 19). Bởi ân sủng và dòng máu quý báu của Chúa Giê-xu mà những Dân Ngoại tin Chúa được kể là “người nhà của Đức Chúa Trời.” Cụm từ này trong nguyên ngữ nghĩa là “thành viên chính thức trong gia đình của Chúa.” Đây là một đặc ân và phước hạnh lớn cho Dân Ngoại! Sứ đồ Phao-lô còn cho biết thêm là họ “được dựng nên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri” (câu 20a) nghĩa là họ được kể vào trong Hội Thánh Đấng Christ mà Chúa đã lập qua các sứ đồ, và “Chúa

Giê-xu là Đá Góc Nhà” mà cả căn nhà được lập trên nền đá đó (câu 20b, 21a). Khi tin Chúa Giê-xu thì người Do Thái lẫn Dân Ngoại đều trở nên một trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Họ không còn là hai dân tộc tách biệt nhưng là “một dân mới” (câu 15), cùng là thành viên trong “một đại gia đình” (câu 19), và cùng trở nên “một đền thờ thánh” trong Chúa (câu 21). Là người nhà của Chúa, những Dân Ngoại nói chung, hay mỗi chúng ta nói riêng, đều được dự phần trong công việc xây dựng ngôi nhà đó để làm nơi trú ngụ của Đức Chúa Trời qua Chúa Thánh Linh. Mỗi Cơ Đốc nhân là một thành viên trong đại gia đình của Chúa, chúng ta có trách nhiệm cùng nhau hiệp một trong một đức tin để gây dựng lẫn nhau và dâng cuộc đời mình để Chúa sử dụng trong việc xây dựng nhà Chúa. Ngôi nhà hay đền thờ thánh ấy là nơi Chúa hiện diện, và đặt trên nền tảng là Chúa Giê-xu. Vì thế, nhà đó cần phải có trật tự, được “sắp đặt cách hẳn hoi” (câu 21) và cùng hoạt động cách nhịp nhàng trong sự hiệp một. Mỗi thành viên có chức năng khác nhau, Chúa đặt để chúng ta mỗi người vào một vị trí khác nhau theo ý muốn tốt đẹp của Ngài. Xin Chúa cho chúng ta lấy lòng vâng phục và sống theo đúng mục đích xây dựng nhà của Ngài trong trách nhiệm là người nhà của Đức Chúa Trời.

Là một thành viên trong nhà Chúa, bạn có đang đứng đúng vị trí Chúa muốn và có đang dự phần gì trong công việc xây dựng nhà Ngài không?

Cảm tạ Chúa vì con được kể là “người nhà của Chúa.” Xin giúp con thấy đây là một đặc ân vô cùng lớn lao để con biết sống xứng đáng là một thành viên trong Nước Trời.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

93 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page