top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Để Cho Ai Nấy Hiệp Làm Một


 Câu gốc: “Để cho ai nấy hiệp làm một, như Cha ở trong Con, và Con ở trong Cha; lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, đặng thế gian tin rằng chính Cha đã sai Con đến” (câu 21).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa Giê-xu quan tâm cầu nguyện cho sự hiệp một của con dân Chúa? Hai phương diện nào trong sự hiệp một của các tín hữu, và kết quả là gì? Bạn làm gì để thể hiện sự hiệp một trong yêu thương với anh chị em mình?

Trước khi lên thập tự giá, Chúa Giê-xu đã cầu nguyện với Cha cho sự hiệp một của những người tin nhận Ngài, và cả những người sẽ tin nhận Ngài nữa. Chỉ trong ba câu 21-23, Chúa đã nhắc đến từ “hiệp một” ba lần cho thấy sự hiệp một của những người tin Chúa là vô cùng quan trọng. Mục đích của sự hiệp một này là để thế gian tin rằng Chúa Giê-xu từ Cha mà đến, và để cho người của thế gian biết về tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho những người thuộc về Ngài.

Sự hiệp một của các tín hữu có hai phương diện, đó là sự hiệp một trong niềm tin và trong tình yêu thương. Bởi sự hiệp một trong niềm tin của các tín hữu sẽ khiến cho thế gian tin rằng Chúa Giê-xu từ Cha mà đến. Đó cũng chính là niềm tin mà các môn đệ của Chúa có được khi họ được sự dạy dỗ của Cha truyền lại cho họ qua Chúa Giê-xu và họ đã nhận lấy, từ đó “nhìn biết quả thật rằng Con đến từ nơi Cha, và tin rằng ấy là Cha sai Con đến” (Giăng 17:8). Rồi họ sẽ truyền lại sứ điệp này cho những người khác để họ cũng sẽ tin nơi Đấng Christ. Cũng bởi sự hiệp một trong tình yêu thương giữa các tín hữu với nhau mà thế gian nhận biết Chúa Giê-xu từ Cha mà đến. Sự hiệp một này xuất phát từ sự hiệp một giữa Cha và Con, là sự hiệp một “Cha ở trong Con và Con ở trong Cha,” từ đó các tín hữu cũng ở trong Cha và Con. Sự hiệp một này là sự hiệp một của tình yêu thương khi ở trong đó “Cha đã yêu thương họ cũng như Cha đã yêu thương Con” vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương (I Giăng 4:8), nên sự hiệp một của Ba Ngôi Đức Chúa Trời cũng là sự hiệp một của tình yêu thương.

Con dân của Chúa ở khắp nơi trên thế giới, trải qua mọi thời đại nếu không có sự hiệp một trong niềm tin và trong sự yêu thương, thì không thể khiến thế gian tin nơi tình yêu của Chúa và tin rằng Chúa Giê-xu đã được Cha sai đến để cứu chuộc nhân loại. Dù giữa chúng ta có những khác biệt nào đi nữa nhưng khi có chung một niềm tin nơi Đấng Christ, thì chúng ta phải yêu thương lẫn nhau để nâng đỡ nhau cùng hướng đến một mục tiêu chung là rao truyền sứ điệp Phúc Âm của Chúa cho mọi người trong thế gian này.

Bạn thấy mình chưa có sự hiệp một về phương diện nào với anh chị em trong Hội Thánh của mình không?

Lạy Chúa, xin cho con biết bỏ qua mọi khác biệt để luôn có sự hiệp một trong tình yêu với anh chị em có chung niềm tin, để cùng hướng đến mục tiêu rao truyền sứ điệp Cứu Rỗi.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

20 views0 comments

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page