top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Cách Chúa Bày Tỏ Cho Con Người


 Câu gốc: “Đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách, rồi đến những ngày sau rốt này, Ngài phán dạy chúng ta bởi Con Ngài, là Con mà Ngài đã lập lên kế tự muôn vật, lại bởi Con mà Ngài đã dựng nên thế gian” (Hê-bơ-rơ 1:1-2).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ê-li-hu nói ông Gióp vô lý ở điểm nào? Ông có ý nói gì trong câu 14? Đời xưa Chúa bày tỏ Ngài cho con người bằng những phương cách nào? Ngày nay, nhờ đâu bạn biết được ý Chúa?

Trong ba câu Kinh Thánh này, ông Ê-li-hu xác định luận điểm của mình rằng Đức Chúa Trời vĩ đại, cao cả hơn con người, vì thế Chúa bày tỏ Ngài cho con người theo nhiều cách để con người có thể nhận biết ý Ngài nhưng chẳng ai lưu tâm. Ông Ê-li-hu cho rằng ông Gióp tranh luận với Chúa là sai (câu 12). Đức Chúa Trời là Đấng sáng tạo nên con người, làm sao con người có thể tranh luận với Ngài, và Ngài cũng đâu cần phải giải thích mọi việc Ngài làm với ông Gióp (câu 13). Ông Ê-li-hu nói rằng con người không thể biết về Đức Chúa Trời nếu Ngài không bày tỏ cho con người. Đã nhiều lần Đức Chúa Trời phán dạy con người qua nhiều cách khác nhau nhưng con người không để ý đến, nên không hiểu biết Ngài đúng được (câu 14).

Trong thời kỳ Cựu Ước, Đức Chúa Trời đã dùng nhiều phương cách để bày tỏ cho con người biết ý muốn Ngài. Đôi khi Chúa phán trực tiếp “miệng đối miệng” (Dân Số Ký 12:8); hay Ngài dùng các thiên sứ, thầy tế lễ, tiên tri, U-rim, Thu-mim, khải tượng, chiêm bao (xem Dân Số Ký 27:21; Nê-hê-mi 7:65…). Rồi khi Chúa Giê-xu đến, Đức Chúa Trời bày tỏ Ngài qua Con Ngài là Chúa Giê-xu cho chúng ta. Những lời Chúa Giê-xu phán dạy, những việc Ngài làm đã bày tỏ chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua sự hy sinh đền tội cho con người của Chúa Cứu Thế Giê-xu.

Ngày nay, chúng ta đã được Chúa ban cho Chúa Thánh Linh là Thần Lẽ Thật, luôn ở cùng, dạy dỗ, nhắc cho chúng ta nhớ Lời Chúa Giê-xu dạy (Giăng 14:26). Chúng ta có Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời, giúp chúng chúng ta học biết về Ba Ngôi Đức Chúa Trời sâu nhiệm hơn mỗi ngày. Sứ đồ Phao-lô khẳng định: “Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình” (II Ti-mô-thê 3:16). Vì thế, để biết cách Đức Chúa Trời bày tỏ Ngài như thế nào, và để hiểu biết Chúa hơn, biết cách sống thế nào cho vui lòng Chúa, và biết chúng ta cần làm gì trong những ngày còn sống trên đất, chúng ta cần chuyên tâm học Kinh Thánh hằng ngày, và cầu xin Chúa Thánh Linh hướng dẫn để nhận được sự bày tỏ của Chúa cho mình mỗi ngày cách rõ ràng hơn.

Bạn có xin Chúa Thánh Linh bày tỏ ý Chúa cho đời sống bạn mỗi ngày không?

Cảm tạ Chúa đã hy sinh, đền tội cho con. Xin Chúa Thánh Linh hướng dẫn con làm theo Lời Chúa dạy; xin giúp con chuyên tâm học, suy ngẫm, và sống theo Lời Chúa mỗi ngày.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

16 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page