top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Những Chiến Sĩ Thực Thụ


I Sử Ký 11:9-14

 

Nghe AudioCâu gốc: “Đây là những kẻ làm tướng các lính mạnh dạn của Đa-vít, và đã phò giúp người được ngôi nước, cùng với cả Ít-ra-ên, lập người lên làm vua, y như Lời Đức Giê-hô-va đã phán về Ít-ra-ên” (câu 10).

Câu hỏi suy ngẫm: Những người được ghi tên trong phân đoạn này có những đặc điểm chung gì? Họ là những ai và chiến công của họ là gì? Đức Chúa Trời thực hiện lời hứa ban ngôi nước cho Vua Đa-vít qua những ai? Làm thế nào để Cơ Đốc nhân trở thành những chiến sĩ thập tự thực thụ cho Chúa?

Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay ghi lại tên những chiến sĩ dũng mãnh nhất của Vua Đa-vít. Đặc điểm chính của họ là sẵn sàng đương đầu với hiểm nguy, trung thành tuyệt đối với Vua Đa-vít và giúp ông chiếm được nước. Người đầu tiên được kể tên là ông Gia-sô-bê-am, lãnh đạo của các tướng, người đã dùng giáo giết ba trăm người một lúc. Người thứ hai là ông Ê-lê-a-sa, một mình ở lại với Vua Đa-vít để chống cự lại quân Phi-li-tin trong khi dân chúng rút đi, và Chúa đã giúp họ thắng lớn. Ông Gia-sô-bê-am và Ê-lê-a-sa là hai người trong nhóm ba dũng sĩ của Vua Đa-vít. Người thứ ba trong nhóm ba người này là ông Sa-ma, không được chép ở danh sách này nhưng những chiến công của ông được ghi lại trong II Sa-mu-ên 23:11-12. Khi phải đánh nhau với một đoàn đông Phi-li-tin và khi dân chúng bỏ chạy, ông Sa-ma đã một mình ở lại chống cự, và Đức Chúa Trời đã khiến cho Ít-ra-ên được “thắng trận cả thể.”

Đức Chúa Trời đã hứa ban ngôi nước cho Vua Đa-vít (câu 10) nhưng không phải ông cứ ngồi đó chờ thụ hưởng vương quyền cùng với binh tướng của mình mà không cần làm gì cả. Ở đây chúng ta thấy lời Chúa hứa được thực hiện qua công khó của Vua Đa-vít cùng sự đóng góp công sức của toàn dân Ít-ra-ên, và đặc biệt là sự phò giúp của những chiến sĩ trung thành, gan dạ và tận tâm với Vua Đa-vít. Chúa thực hiện điều Ngài hứa qua những người bằng lòng dâng cuộc đời cho Ngài, đó là những chiến sĩ thực thụ của Chúa.

Ngày nay, Đức Chúa Trời cũng sử dụng những người thuộc về Ngài để xây dựng Vương Quốc của Đấng Christ trên đất này. Chỉ những chiến sĩ gan dạ, trung thành với Vua trên muôn vua, Chúa trên muôn chúa, mới có thể đem lại vinh quang cho Vương Quốc của Chúa. Mỗi chúng ta phải là những chiến sĩ thập tự thực thụ, bất chấp mọi bức hại, gian khổ, nguy hiểm, sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng chịu khổ, sẵn sàng hy sinh, và trung tín với Chúa cho đến cuối cùng, để rồi chính Đức Chúa Trời sẽ là Đấng ban cho chúng ta chiến thắng. Còn những người lính hữu danh vô thực thì chỉ lo cho sự an nguy của bản thân và luôn bỏ chạy khi gặp gian khổ, khó khăn hay nguy hiểm. Đó là những đầy tớ dữ và biếng nhác, không xứng đáng là chiến sĩ thập tự của Chúa.

Bạn có sẵn sàng làm một chiến sĩ thập tự thực thụ của Chúa không?

Lạy Chúa, xin cho con luôn là một chiến sĩ thực thụ sẵn sàng đương đầu với hiểm nguy, chấp nhận hy sinh, gian khổ để đem vinh quang cho Vương Quốc của Chúa trên đất này.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#Obedience

14 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page